Hlas univerzít
V týchto dňoch si prof. Ing. Milan Dado, PhD., bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie (2000 - 2002) a rektor Žilinskej univerzity v Žiline ( 1996 - 2002), pripomína svoje okrúhle životné jubileum. 
 
Profesor Milan Dado sa venuje výskumu náročných optických vlákien a vysokorýchlostných plne transparentných optických sietí, telekomunikačných a informačných technológií a služieb a regionálnemu inovačnému rozvoju. Od roku 1990 sa aktívne zapájal do širokej medzinárodnej spolupráce a zúčastňoval sa na riešení množstva medzinárodných projektov. Jedným z prvých boli projekty programu TEMPUS. Od roku 1993 bol národným koordinátorom viacerých medzinárodných akcií EU COST pre telekomunikačné a informačné technológie a členom Technického a neskoršie Doménového výboru COST pre telekomunikačné a informačné technológie. Bol zástupcom SR v ďalších výboroch napr. pre e-learning a pre inovácie. Spolupracoval na príprave a viedol ďalšie projekty v rámci 6. a 7. rámcového programu EÚ a programu HORIZON 2020. Najvýznamnejší z týchto projektov bol projekt ERAchair v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Profesor Milan Dado je doteraz spoluautorom troch knižných publikácií, 6 skrípt, viac ako 70 vedeckých prác a štúdií vydaných v zahraničí, evidovaných vo významných medzinárodných databázach, viac ako 100 odborných a populárno-vedeckých článkov a prác publikovaných na rôznych konferenciách, v tlači a masmédiách.
 
V rokoch 1990 až 1996 pôsobil ako prorektor pre rozvoj a zahraničné vzťahy na vtedajšej Vysokej škole dopravy a spojov (dnes Žilinská univerzita v Žiline) a následne v rokoch 1996 až 2002 ako rektor. V rokoch 2000 až 2002 bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie, v náročnom období, kedy sa pripravoval vysokoškolský zákon (č. 131/2002 Z. z.). Profesor Milan Dado ostal pôsobiť v akademických funkciách, bol prorektorom Žilinskej univerzity v Žiline pre rozvoj, vedúcim Katedry telekomunikácií (Katedry telekomunikácií a multimédií) a neskôr aj dekanom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
 
Za svoje činnorodé aktivity bol viackrát ocenený. V roku 2006 mu prezident SR udelil významné štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí. V roku 2014 sa stal čestným občanom mesta Žilina. V roku 2017 bol profesor Milan Dado ocenený ako Vedec roka v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce.
 
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. v mene členov SRK želá profesorovi Milanovi Dadovi pevné zdravie, životnú pohodu a ešte veľa tvorivých síl.
 
Srdečne gratulujeme!
 
Fotografia: Milan Dado, UNIZA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.