Hlas univerzít

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) rozhodlo, že SRK budú v expertnej skupine, ktorá bude rokovať o návrhu novely zákona o vysokých školách podľa dohody z ostatného stretnutia na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s predsedami orgánov reprezentácie vysokých škôl, zastupovať:

  • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene;
  • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., viceprezident SRK, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a bývalý prezident SRK a
  • prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

V prípade neprítomnosti niektorého zo zástupcov na rokovaní ho bude alternovať prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

Za správnosť: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: prezident.sk

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.