Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia (SRK) žiada, na základe upozornenia rektoriek a rektorov vysokých škôl, ministra školstva o udelenie výnimky z COVID automatu  a o úpravu obmedzení prijatých vládou SR týkajúcich sa slobody pohybu a pobytu pre študentov vysokých škôl na ich cestu do škôl, účelových zariadení a špecializovaných výučbových zariadení.

SRK na základe uznesenia prijatého na 96. zasadnutí 4. februára 2021 žiada v úzkej spolupráci s univerzitami „o možnosť ponechať rozhodnutie o metóde výučby v kompetencii príslušnej vysokej školy za dodržania určených protiepidemických opatrení vo vybraných študijných odboroch.“ V prvom rade ide o lekárske, zdravotnícke a veterinárske odbory, aj vzhľadom na spoločenský dopyt po týchto študentoch a skutočnosť, že ide o regulované povolania riadiace sa príslušnými európskymi smernicami. SRK tiež požiadala o udelenie výnimky pre výučbu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a v externej forme vo všetkých študijných odboroch a na všetkých vysokých školách, ktoré majú oprávnenie poskytovať takéto vzdelávanie.

SRK však upozorňuje nielen na kritickú situáciu študentov regulovaných povolaní, ale aj na potreby a podmienky, ktoré musia byť vytvorené pre študentov umeleckých smerov, študentov končiacich ročníkov, u ktorých sa vyžaduje experimentálna časť záverečnej práce v laboratóriách, ako aj ďalšie prípady. SRK by preto uvítala ponechať rozhodnutie o prezenčnej výučbe na samotných vysokých školách a v tejto súvislosti požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dostatočného počtu antigénových testov pre vysoké školy, ktoré budú využité na zabezpečenie prezenčnej a hybridnej výučby.

Autorky: Mária Čikešová, Ľubica Benková

Foto: free pixabay

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.