Hlas univerzít
1. Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) konštatuje, že Slovenská technická univerzita v Bratislave („STU“) je renomovaná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia s vysokým kreditom na Slovensku aj v zahraničí. Prezídium SRK rešpektuje autonómiu tejto inštitúcie, vrátane akademických slobôd a akademických práv v súlade so zásadami demokracie, humanity a právnym poriadkom.
 
2. V zmysle zákona o vysokých školách voľba kandidáta na rektora a návrh na odvolanie rektora z funkcie je v pôsobnosti akademického senátu verejnej vysokej školy, ako jedného z orgánov akademickej samosprávy. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu prezident Slovenskej republiky. Ak by bol rektor STU v Bratislave odvolaný, zákon o vysokých školách upravuje postup v prípade, ak verejná vysoká škola nemá rektora, pri zachovaní jej funkčnosti.
  
V Bratislave 27. 10. 2020
 
Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia: STU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.