Hlas univerzít

Ministri zodpovední za výskum členských krajín Európskej únie potvrdili dňa 20. októbra 2020 počas ministerskej konferencie o Európskom výskumnom priestore (ERA) v Bonne potrebu ochrany slobody vedy. „Bonnskú deklaráciu o slobode vedeckého výskumu“ predstavilo a podpísalo na mieste niekoľko účastníkov konferencie. Podľa nemeckej ministerky pre výskum Anjy Karliczek ide o dôležitý politický symbol, ktorým ministri vyjadrili podporu hodnotám Európskeho výskumného priestoru ("European Research Area", "ERA"). Sloboda vedeckého výskumu je základným princípom Európskej únie a je ukotvená v Charte základných práv EÚ a v ústave alebo zákonoch vo väčšine členských krajín EÚ. Sloboda vedeckého výskumu sa týka všetkých výskumných organizácií a štipendií, ako aj všetkých disciplín. 

Sloboda vedeckého výskumu znamená otvorenosť, výmenu, excelentnosť, internacionálnosť, rôznorodosť, rovnosť, integritu, zvedavosť, zodpovednosť a reflexiu. Sloboda vedeckého výskumu je nevyhnutnou podmienkou pre výskumníkov, aby mohli tvoriť, zdieľať a zabezpečiť prenos poznatkov ako verejného dobra pre spoločnosť.

Prijatá definícia slobody výskumu zahŕňa právo slobodne definovať výskumné otázky, vyberať a rozvíjať teórie, zhromažďovať empirické materiály a využívať spoľahlivé metódy akademického výskumu, spochybňovať prijatú múdrosť a prinášať nové myšlienky. Znamená tiež právo na zdieľanie, šírenie a zverejňovanie výsledkov otvorene a vrátane výchovy a výučby. Je to sloboda výskumníkov vyjadriť svoj názor bez toho, aby boli znevýhodňovaní systémom, v ktorom pracujú, či vládnou alebo inštitucionálnou cenzúrou a diskrimináciou. Je to tiež sloboda združovať sa v odborných alebo reprezentatívnych akademických orgánoch.

Akékoľvek obmedzenie slobody vedeckého výskumu musí byť stále v súlade s povahou tohto práva a musí podmienené zásadami právneho štátu. Uplatňovanie práva vedcami musí brať do úvahy práva ostatných.

Deklarácia tiež hovorí o úlohe národných vlád pri ochrane slobody vedeckého výskumu, o úlohách a zodpovednosti výskumných organizácií a o úlohe slobody v rámci svetovej výskumnej spolupráci. Deklarácia spája slobodu výskumu so zodpovednosťou, výskum musí byť transparentný a výskumníci musia dodržiavať etické princípy.

Súvisiace informácie:

Fotografia: eu2020.de (BMBF)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.