Hlas univerzít

V týchto dňoch nás opustil bývalý člen Slovenskej rektorskej konferencie a bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého, priateľom, kolegom a zároveň akademickej obci jeho vysokej školy. 

Profesor Peter Liba (1931 – 2020) bol literárnym vedcom, kritikom, kulturológom a vysokoškolským pedagógom. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa stal pracovníkom bibliografického odboru Matice slovenskej v Martine, kde od roku 1968 pôsobil vo funkcii riaditeľa Bibliografického ústavu. Z Matice slovenskej po zákaze publikovania v roku 1973 odišiel na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde sa stal vedeckým pracovníkom v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík. Bol vedúcim Katedry slovenskej literatúry PF v Nitre (1975 – 1976 a 1988 – 1991). V roku 1991 ho zvolili za dekana Pedagogickej fakulty, v roku 1993 za rektora novovznikajúcej Vysokej školy pedagogickej a v roku 1996 sa stal prvým rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tento post zastával do roku 1999. Po odchode z postu rektora sa stal vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF, ktorú sám inicializoval a zakladal.

Profesor Liba bol predsedom a členom rôznych odborných a vedeckých komisií. Bol tiež editorom, spoluautorom viacerých odborných bibliografií kníh 20. storočia, zborníkov a príručných slovníkov.

Za jeho rozsiahlu vedeckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť mu bolo udelených množstvo uznaní a vyznamenaní – Zlatá medaila Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Čestné uznanie Literárneho fondu, Pamätná medaila Univerzity Konštantína Filozofa a iné. Bol nositeľom pápežského Rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého. V roku 2006 bol ocenený Cenou Fra Angelica v oblasti slovesného umenia.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj textu a fotografie: webové sídlo UKF

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.