Hlas univerzít

Rektorky a rektori prijali na ostatnom zasadnutí dňa 9. 7. 2020 nasledujúce stanovisko k akademickej integrite:

"V kontexte napĺňania poslania vysokých škôl, ktoré, okrem iného a predovšetkým, zahŕňa výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, SRK odmieta vyjadrenia tých politických predstaviteľov, ktorí sa snažia zľahčiť alebo ospravedlniť plagiátorské správanie a naznačujú, že každý študent si rád skráti cestu k akademickému titulu. Získanie akademického titulu má byť výsledkom systematického svedomitého štúdia za prísneho dodržania pravidiel fungovania akademickej komunity, akademických slobôd a akademických práv, vrátane náležitého citovania myšlienok a duševného vlastníctva iných autorov. Cieľom vysokoškolského štúdia je nielen ukončiť všetky náležitosti v rámci právnych noriem, ale zvládnuť to poctivo a eticky.

Verejnosť očakáva od politikov zodpovednosť za svoje konanie a vyššiu mieru akceptácie kritiky."

Ilustračná fotografia od StartupStockPhotos z Pixabay

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.