Hlas univerzít

2. júla 2020 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila znenie očakávaných štandardov pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve. Štandardy schválila výkonná rada agentúry a budú platné od 1. septembra 2020. Vysoké školy sú povinné do 31. augusta 2022 zosúladiť svoj vnútorný systém so Štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rovnako študijné programy musia byť zosúladené so Štandardmi pre študijný program do 24 mesiacov od dátumu ich účinnosti. Kritériá vysokých škôl na vyhodnotenie splnenia podmienok získania titulov "docent" a "profesor", pravidlá a postupy pre habilitačné a inauguračné konania musia byť zoslúladené v rovnakom časovom rámci so Štandardami pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v prípade habilitačných a inauguračných konaní, ktoré majú dnes akreditáciu. Výnimkou sú požiadavky uvedené v čl. 8 ods. 3 štandardov, ktoré musia vysoké školy spĺňať sústavne.

Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia: STU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.