Hlas univerzít

Európska komisia vyčlenila na naliehavo potrebný výskum koronavírusu ďalších 122 miliónov eur zo svojho programu pre výskum a inováciu Horizont 2020. Nová výzva na vyjadrenie záujmu prispieva k záväzku poskytnúť 1,4 miliardy eur na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája 2020 spustila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Nová výzva je najnovším prírastkom do série výskumných a inovačných opatrení financovaných z prostriedkov EÚ, ktoré sú určené na boj proti koronavírusu. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín, keďže posilňuje kapacity na výrobu a nasadenie ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé potreby. Zároveň zlepší chápanie behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie.

Vďaka projektom financovaným v rámci tejto výzvy by sa mala výroba preorientovať na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych potrieb a vybavenia, ktoré sú potrebné na testovanie, liečbu a prevenciu. Zároveň by sa mali vyvinúť zdravotnícke technológie a digitálne nástroje na zlepšenie detekcie, sledovania a starostlivosti o pacientov. Nový výskum bude čerpať poznatky z veľkých skupín pacientov (kohort) z celej Európy, pričom hlbšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie koronavírusu by mohlo pomôcť zlepšiť stratégie v oblasti liečby a prevencie.

Lehota na predloženie ponúk je 11. jún 2020. Výzva sa pritom bude sústreďovať na rýchle dosiahnutie výsledkov. Cieľom Komisie je umožniť, aby sa výskumné práce začali čo najskôr, a to prostredníctvom kratších lehôt na vypracovanie vyjadrení záujmu a na ich hodnotenie. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých. Komisia na tento účel zahrnie do dohôd o grante uzavretých v nadväznosti na túto novú výzvu doložky o spoločnom využívaní údajov. Ich cieľom bude zabezpečiť okamžité využitie príslušných zistení a výsledkov.

Nová výzva dopĺňa predchádzajúce opatrenia na podporu 18 projektov financovaných sumou 48,2 milióna eur, ktoré boli zamerané na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a pripravenosti na epidémiu. Zároveň bolo investovaných 117 miliónov eur do 8 projektov týkajúcich sa diagnostiky a liečby, a to prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu, ako aj do opatrení na podporu inovačných myšlienok prostredníctvom Európskej rady pre inováciu. Na základe tejto výzvy sa realizuje akcia č. 3 akčného plánu ERAvsCorona, t. j. pracovného dokumentu, ktorý je výsledkom dialógov medzi útvarmi Komisie a vnútroštátnymi inštitúciami.

Nová výzva sa bude vzťahovať na päť oblastí, na ktoré sa vyčlenia tieto orientačné rozpočty:

  1. preorientovanie výroby na životne dôležité zdravotnícke potreby a vybavenie (23 miliónov eur);
  2. zdravotnícke technológie, digitálne nástroje a analytika využívajúca umelú inteligenciu na zlepšenie sledovania a starostlivosti na vysokej úrovni technologickej pripravenosti (56 miliónov eur);
  3. behaviorálne a sociálno-ekonomické vplyvy opatrení prijatých v reakcii na vypuknutie nákazy (20 miliónov eur);
  4. celoeurópske kohorty súvisiace s ochorením COVID-19 (20 miliónov eur);
  5. spolupráca existujúcich únijných a medzinárodných kohort významných z hľadiska ochorenia COVID-19 (3 milióny eur).

V rámci kohortových štúdií sa zvyčajne pozorujú veľké skupiny jedincov, pričom sa zaznamenáva ich expozícia voči určitým rizikovým faktorom s cieľom nájsť prepojenia s možnými príčinami ochorenia. Môže ísť o prospektívne štúdie, pri ktorých sa údaje zhromažďujú do budúcna, alebo o retrospektívne kohortové štúdie, ktoré sa zameriavajú na už zozbierané údaje.

Ďalšie informácie

Zdroj: Tlačová správa EK IP/20/887

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.