Hlas univerzít

Bratislava, 26. 5. 2020 Vysoké školy sú autonómne inštitúcie a preto pre vykonanie štátnych skúšok v ak. roku 2019/2020 prijali opatrenia a riešenia, ktoré vyhovujú jednotlivým študijným odborom a stupňom vysokoškolského štúdia.

Slovenské vysoké školy pristúpili k vyhlásenej mimoriadnej situácii zodpovedne a plne akceptujú a implementujú odborné odporúčania a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Osobitne na odborné odporúčanie hlavného hygienika SR (list č. SOPZŠČ/3474/89603/2020 z 21. 4. 2020), ktoré vysoké školy inštruuje k postupu počas záverečných skúšok prezenčnou formou.

V niektorých odboroch vysoké školy zvolili vzhľadom na možnosti dištančnú formu skúšky, v médiách sa objavili príklady vysokých škôl, ktoré už  niektoré skúšky zrealizovali. Niektoré vysoké školy pristúpili k skúškam prezenčnou formou, ale vždy pri zachovaní odborných odporúčaní. Niektoré vysoké školy posunuli termíny konania skúšok. 

Pre Slovenskú rektorskú konferenciu, pre našich členov a pre vedenia všetkých vysokých škôl je zásadné, že dištančná forma štátnych skúšok plnohodnotne nahrádza prezenčnú. Vychádza to aj z novely zákona o vysokých školách z apríla 2020. Význam, obsah a ani spôsob hodnotenia študentov sa nemenia a nie je dôvod spochybňovať štátne skúšky a následne výsledok štúdia. Je potrebné zdôrazniť, že pre súčasných študentov sú štátne skúšky dokonca náročnejšie, keďže popri obsahovej/vedomostnej stránke, musia zvládnuť aj digitálne zručnosti, ktoré sa radia k tzv. generickým alebo soft-skills a je to pre nich a ich budúcich zamestnávateľov veľké plus.

Na Slovenskej rektorskej konferencii sme nezaznamenali žiadne zásadné problémy pri vykonávaní štátnych skúšok, či už prezenčnou alebo dištančnou formou. U jednotlivých študentov môžu nastať technické problémy, ktoré súvisia s nedostatočným dátovým prenosom. V budúcnosti nevylučujeme, že sa štátne skúšky budú vykonávať oboma spôsobmi, pôjde však o individuálne rozhodnutia vysokých škôl.

Autor: Ľubica Benková

Ilustračné foto: fmed.uniba.sk

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.