Hlas univerzít

Predstavitelia reprezentácií vysokých škôl - Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa presne mesiac pred parlamentnými voľbami dohodli na základných tézach pre skvalitnenie vysokoškolskej politiky Slovenskej republiky.

Tézy, na ktorých sa dohodli, predstavitelia SRK, RVŠ a ŠRVŠ považujú za východiskové body pre programové vyhlásenie vlády SR na nové volebné obdobie pre oblasť vysokého školstva, vedy a výskumu. Sformulovali ich ako Priority na obdobie rokov 2020 až 2024. Vyzvali demokratické politické strany, aby sa v predvolebnom období prihlásili k týmto prioritám a verejne sa zaviazali presadiť ich napĺňanie po voľbách.

Spoločné priority reprezentácií vysokých škôl SR na obdobie 2020-2024 

1. Študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci  

1.1. Podporiť inkluzívne vysokoškolské vzdelávanie pre rôznorodé skupiny študentov, vrátane navýšenia sociálneho štipendia a riešenia sociálneho zabezpečenia doktorandov;

1.2. Vytvoriť podporné schémy pre rozvoj doktorandského vzdelávania, výskumu a vytvoriť postdoktorandské pracovné pozície;

1.3. Zvýšiť motiváciu mladých ľudí k štúdiu a výskumu na území Slovenska investovaním do modernizácie a ekologickej udržateľnosti vysokoškolskej infraštruktúry, vrátane ubytovania a lepších možností pre spoločenský, kultúrny a športový život študentov.

2. Vysokoškolské prostredie

2.1. Každoročné navyšovať financie na vysokoškolské vzdelávanie minimálne o 60 mil. eur (okrem sociálnej podpory študentov, valorizácie miezd a inflácie);  

2.2. Metodiku financovania vysokých škôl systémovo prehodnotiť tak, aby bola motivujúcim nástrojom, vychádzala z dosahovanej kvality vzdelávania, výskumu a umenia, ako aj potrieb spoločnosti a poskytovala predvídateľné a stabilné financovanie;

2.3. Dlhodobo systematicky financovať rekonštrukcie internátov na min. úrovni 25 mil. eur ročne nad rámec medziročného navýšenia pre vysokoškolské vzdelávanie;

2.4. Rozvíjať internacionalizáciu vysokoškolského prostredia a odstrániť prekážky pri získavaní povolení na pobyt pre zahraničných študentov, mladých vedeckých pracovníkov a medzinárodne uznávaných odborníkov z tretích krajín;

2.5. Pozitívne propagovať slovenské vysoké školy doma i v zahraničí.

3. Výskumné prostredie a podpora excelentnosti

3.1. Podporovať vedeckú, výskumnú a ďalšiu tvorivú činnosť nielen na vysokých školách, ale aj v národnom kontexte min. na úrovni 1,2 % HDP vrátane navýšenia rozpočtu grantových agentúr;

3.2. Adresne podporovať sumou 20 mil. eur ročne excelentné vedecké, výskumné a umelecké tímy na vysokých školách; finančne podporiť ich propagáciu doma i v zahraničí;

3.3. Prijať a realizovať národnú stratégiu otvorenej vedy vrátane otvoreného prístupu v súlade s európskym trendom, vrátane zabezpečenia výdavkov zo štátneho rozpočtu v tejto oblasti;

3.4. Realizovať medzinárodný audit vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti naprieč verejným a súkromným sektorom. Audit zamerať nielen na kvalitu, ale aj na obsah vrátane jeho budúceho dopadu, kreativitu a brať do úvahy rôznorodosť vedných odborov.

4. Legislatívne prostredie

4.1. Prijať nový vysokoškolský zákon a súvisiace právne normy, ktoré umožnia samostatnosť pri formulácii poslania vysokej školy a spôsobu jeho napĺňania, štruktúry a riadenia, s dôrazom na posilnenie autonómie vysokých škôl a to na základe širokej odbornej diskusie;

4.2. Garantovať akademické práva a slobody a legislatívne zmeny realizovať po diskusii v akademickej obci a po vyjadrení reprezentácií vysokých škôl. 

Každá z reprezentácií vysokých škôl má vypracované a zverejnené svoje priority na roky 2020 – 2024, ktoré detailnejšie rozvíjajú uvedené priority. 

V Bratislave 29. januára 2020 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl

Bc. Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl 

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.