Hlas univerzít

SRK vydala s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už piatu edíciu publikácie "Higher Education in the Slovak Republic", ktorá je určená zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku a partnerom vysokých škôl. 

Elektronická verzia publikácie je voľne dostupná na webovom sídle SRK (TU). Tlačená verzia a pdf. verzia na elektornickom nosiči bude zaslaná slovenským zastupiteľským úradom do zahraničia a prostredníctvom členov a partnerov distribuovaná na medzinárodných veľtrhoch vzdelávania.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.