Hlas univerzít

V týchto dňoch si Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie (2002 - 2005) a rektor Technickej univerzity v Košiciach (2000 - 2007), pripomína svoje okrúhle životné jubileum. 

Profesor Juraj Sinay sa odborne venuje problematike bezpečnosti technických zariadení, dynamike strojov, manažmentu rizika, či technickej diagnostike strojov. Je vedúcim Katedry bezpečnosti a kvality produkcie na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Je autorom a spoluautorom viacerých domácich a zahraničných monografií, vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch, prednášal na medzinárodných a domácich konferenciách. Profesor Juraj Sinay je autorom niekoľkých vysokoškolských skript, podieľal sa na vedeckých projektoch VEGA a projektoch pre priemyselnú prax, je tiež držiteľom troch patentov. Významne prispel k rozvoju spolupráce svojej univerzity s partnerskou Bergische Universität - GH Wuppertal. Profesor Juraj Sinay pôsobil na svojej materskej univerzite na viacerých funkcionárskych postoch od prodekanstva až po rektora. Okrem toho je v súčasnosti členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a členom správnej rady SAIA, n.o.

Profesor Juraj Sinay bol poradcom prezidenta SR pre oblasť vedy a vzdelávania a zastával aj ďalšie významné pozície mimo akademickej obce. Bol prezidentom Združenia automobilového priemyslu SR a angažoval sa aj v Slovenskom lyžiarskom zväze.

Za svoje činnorodé aktivity bol viackrát ocenený. Niekoľkokrát mu bol udelený čestný titul Doctor honoris causa zahraničnými univerzitami. V roku 2003 mu bola udelená medaila SAV, v roku 2004 mu bol udelený kríž prezidenta Spolkovej republiky Nemecko 1. stupňa za zásluhy o rozvoj spolupráce s SRN. V roku 2004 získal Národnú cenu za kvalitu za prínos pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov manažérstva kvality v SR. V roku 2007 mu Slovenský olympijský výbor udelil čestné uznanie a získal aj Cenu primátora mesta Košice.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. v mene SRK želá profesorovi Jurajovi Sinayovi pevné zdravie, životnú pohodu a ešte veľa tvorivých síl.

Fotografia: FB Katedry bezpečnosti a kvality produkcie

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.