Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Kropil sa 30. októbra 2019 v Bratislave zúčastnil slávnostného aktu vymenovania rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl Slovenskej republiky zaželala novovymenovanému rektorovi AOS veľa úspechov v náročnej a zodpovednej práci.

Po slávnostnom akte nasledovalo stretnutie pozvaných hostí v priestoroch Prezidentského paláca. Pri tejto príležitosti prezidentka so zúčastnenými diskutovala o špičkových výskumných univerzitách na Slovensku, ale aj o transfere najnovších poznatkov vedy a výskumu do vzdelávania. Hovorili tiež o odlive mladých talentov zo Slovenska na zahraničné vysoké školy. Spôsobom, ako tento trend zastaviť a zvrátiť je poskytnutie študentom kvalitné vzdelávanie a perspektívu vedeckého výskumu alebo inej sebarealizácie doma.

Témou rozhovoru boli aj konzorciá vysokých škôl a univerzít, ktoré na Slovensku vznikajú v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prezident SRK prof. Rudolf Kropil vyzdvihol zlepšenie postavenia členov konzorcií v akademických rankingoch, ako aj rozšírenie medzinárodnej a úniovej spolupráce. „Konzorcium je prostriedkom slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, v Európe a vo svete.“ uviedol prof. Kropil.

Ľubica Benková

Foto: kancelária prezidenta

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.