Hlas univerzít

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo pozýva reprezentácie vysokých škôl, príslušné ministerstvá, reprezentácie zamestnávateľov, ako aj verejnosť na Konferenciu k zverejneniu návrhu štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá sa uskutoční 30. októbra 2019  o 10.00 hod. v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1.

Konferencia je určená verejnosti, predovšetkým však predstaviteľom vysokých škôl, zamestnávateľom a predstaviteľom ďalších zainteresovaných strán, ako úvod k pripomienkovaniu návrhu štandardov zverejnených k 30. 10. 2019 na webovom sídle agentúry.

Podobné konferencie sa uskutočnia aj:

  1. 11. 2019 v Košiciach v priestoroch Auly Maxima na Technickej univerzite (Letná ul. 1/9),
  2. 11. 2019 v Žiline v priestoroch Auly Žilinskej univerzity (Univerzitná 1),
  3. 11. 2019 v Banskej Bystrici v priestoroch Auly Rotunda, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (Cesta na amfiteáter 1).

Program konferencie (začiatok vždy o 10.00 hod.):

  1. Otvorenie konferencie
  2. Kontext a príprava návrhu akreditačných štandardov
  3. Návrh štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
  4. Návrh štandardov pre študijný program
  5. Návrh štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie
  6. Diskusia

Písomné pripomienky k samotnému návrhu štandardov je možné predkladať agentúre do 5. 12. 2019. Viac podrobností bude zverejnených na webovom sídle agentúry www.saavs.sk.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.