Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., sa  19. septembra 2019  zúčastnil osláv storočnice Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Pri tejto príležitosti  udelila Univerzita Komenského v Bratislave, ako aj Lekárska fakulta UK medaily osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj.

Najstaršia fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta (LF UK) v septembri oslávila 100. výročie svojho založenia. Prvé prednášky na fakulte začali  už v roku 1919, čím sa LF UK stala významnou súčasťou histórie univerzitného vzdelávania na Slovensku. „Z hľadiska historického, možno túto udalosť považovať za najvýznamnejší medzník v dejinách samostatného slovenského vysokého školstva. Lekárska fakulta UK oslavuje 100 rokov kontinuálnej existencie, 100 rokov napĺňa svoj hlavný cieľ - vychováva lekárov, ktorí chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie.  Keďže otázky zdravia sa dotýkajú každého jedinca spoločnosti, isto je aj dnes aktuálny výrok významného nemeckého filozofa z 19. storočia Arthura Schopenhauera:  „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím“, uviedol vo svojom príhovore prezident SRK prof. Rudolf Kropil.

Lekárska fakulta UK  je otvoreným typom vysokej školy, v ktorej sa uplatňujú moderné princípy vzdelávania. Fakulta vytvára také podmienky a formy vysokoškolského vzdelávania, v ktorých sa uplatňuje predovšetkým samostatnosť, zodpovednosť, ale aj humanizmus a demokracia, tvorivosť, originálnosť vedeckého bádania, rôznorodosť výskumných metód, apolitickosť, kritickosť, objektívnosť a dialóg vo vzájomnom vzťahu pedagóga a študenta. „S radosťou konštatujem, že sa počas storočnej existencie fakulta stala mimoriadne významnou vzdelávacou a vedeckou vysokoškolskou inštitúciou  s vynikajúcim kreditom doma aj v zahraničí“, skonštatoval prezident SRK. Na záver svojho príhovoru prof. Rudolf Kropil poprial dekanovi LF UK prof. Jurajovi Šteňovi, jeho spolupracovníkom, ako aj celej akademickej obci veľa zdravia, elánu a životnej energie do ďalšej práce.

Vyvrcholením programu osláv bolo slávnostné zhromaždenie Akademickej obce LF UK spojené s odovzdávaním ocenení, ktoré sa konalo 19. septembra 2019 v Aule UK v Bratislave. Pamätnú medailu k 100. výročiu založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského si z rúk dekana prof. Juraja Šteňa, za prítomnosti  ministerky zdravotníctva Andrei Kalavskej, ako aj ďalších predstaviteľov spoločenského, politického a verejného života, prevzalo 52 predstaviteľov a zástupcov významných domácich a zahraničných inštitúcií.

Fotogaléria

Ľubica Benková

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.