Hlas univerzít

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila zásady, podľa ktorých bude postupovať pri zápise odborníkov do zoznamu posudzovateľov, pri ich vyradení z tohto zoznamu a pri vytváraní pracovných skupín svojou výkonnou radou.

Zároveň bolo zverejnené vyhodnotenie pripomienok predložených k návrhu zásad. Agentúre prišlo spolu 174 pripomienok, z ktorých úplne alebo čiastočne bolo akceptovaných viac ako 40 %. 

Súvisiace informácie: 

Zdroj: SAAVŠ

Ilustračná fotografia: SPU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.