Hlas univerzít

Na Slovensku sa pripravuje prijatie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity. Jej cieľom je podporiť dodržiavanie najvyšších etických štandardov vedeckej integrity a tak posilniť etický aspekt vedeckej činnosti, ktorý patrí k esencii vedy, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzinárodnej výskumnej komunity k slovenským výskumným pracoviskám. Deklaráciu vypracovala pracovná skupina pre vedeckú integritu na Slovensku (PS RI4SK).

Deklarácia  vychádza z európskych štandardov a najmä z The European Code of Conduct on Research Integrity, ktorý je záväzným pre výskumníkov zapojených do rámcových programov EÚ. Prílohou deklarácie je Národný etický kódex vedeckej integrity definujúci etické normy platné pre slovenskú vedeckú komunitu, ktorá sa prihlási k deklarácii. Deklarácia zároveň zaväzuje slovenské výskumné organizácie a univerzity k zavádzaniu vzdelávania v oblasti vedeckej integrity pre študentov na  všetkých stupňoch vzdelávania a výskumných pracovníkov. Pozornosť venuje aj definovaniu presných pravidiel procesu vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu (Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia etických pravidiel výskumu a vzdelávania). V rámci procesu sa takisto navrhuje prijať legislatívnu úpravu (Návrh na zmenu legislatívy), ktorá by umožňovala sankcionovať neetické správanie.

Dôležitou súčasťou zabezpečenia kultúry vedeckej integrity je vytvorenie nadinštitucionálnej platformy na národnej úrovni – Národnej etickej komisie pre vedeckú integritu.

V súčasnosti prebieha pripomienkovanie deklarácie, ktoré je otvorené pre širokú verejnosť do 30. októbra 2020 (Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity  na Slovensku).

Súvisiace informácie:

Zdroj: CVTI SR

Ilustračná fotografia: TUKE

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.