Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Prezident SRK

(CVmedailónfotografia)

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.