Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

marek smid

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Prezident SRK

(medailónCVfotografia)

Rudolf Kropil prezident SRK 1

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

Robert Redhammer srk

Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Viceprezident SRK

(CV,fotografia)

Pavol Sovak srk

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

stanislav stankoci srk

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.