Hlas univerzít

Členmi SRK sú podľa čl. 3 ods. 1 štatútu SRK rektori vysokých škôl. V období, keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie.

Verejné vysoké školy

 • prof. Ing. Roman Boča, DrSc.; rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.; rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi; rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.; rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.; rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.; rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • doc. Mária Heinzová, ArtD.; rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.; rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.; rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.; rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne
 • prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.; rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.; rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
 • Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.; rektor Prešovskej univerzity v Prešove
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; rektor Technickej univerzity vo Zvolene
 • Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.; rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.; rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.; rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.; rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Štátne vysoké školy

 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
 • doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.; rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.; rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Súkromné vysoké školy

 • doc. Samuel Abrahám, PhD., rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií
 • Dr h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.; rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.; rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
 • prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.; rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 • Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor Vysokej školy DTI
 • doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
 • Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.; rektor Paneurópskej vysokej školy
 • Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.