Hlas univerzít

Bratislava 2. apríla 2020  Stretnutie na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) inicioval minister Branislav Gröhling, ktorý pozval prezidenta SRK prof. Rudolfa Kropila a viceprezidenta SRK prof. Libora Vozára, ďalej rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Mareka Števčeka, rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Miroslava Fikara. Dištančnou formou boli na stretnutie pozvaní aj ďalší členovia prezídia SRK prof. Lucia Kurilovska, prof. Pavol Sovák a za súkromné vysoké školy rektor Paneurópskej vysokej školy prof. Juraj Stern. Z MŠVVaŠ SR sa na stretnutí zúčastnili aj štátny tajomník Ľudovít Paulis a generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Jozef Jurkovič. Minister pozval na stretnutie aj predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prof. Roberta Redhammera.

Predmetom spoločného rokovania boli aktuálne opatrenia, ktoré prijali vysoké školy ako reakciu na šírenie COVID-19 a ďalšie návrhy, ktoré smerujú k zabezpečeniu chodu vysokých škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020.

Minister informoval o prebiehajúcej príprave návrhov legislatívnych zmien, ktoré majú zabezpečiť riadny chod školstva, vrátane vysokých škôl v tejto mimoriadnej situácii. Vyzval prezidenta SRK, aby členom SRK sprostredkoval požiadavku na informovanie akademickej obce a širokej verejnosti o aktuálnych krokoch vysokých škôl a osobitne ohľadne ukončenia ak. roka 2019/2020 a prijímacieho konania prostredníctvom webových sídel a sociálnych sietí. Aby všetci študenti a uchádzači o štúdium a ich rodičia mali aktuálne informácie.

Prezident SRK Rudolf Kropil informoval ministra o prijatých opatreniach, ktorými vysoké školy flexibilne reagovali na vyhlásenie mimoriadnej situácie. Zdôraznil autonómny charakter vysokých škôl. Prezident SRK vyjadril presvedčenie o potrebe koordinovanej činnosti medzi SRK a ministerstvom v oblasti úpravy legislatívy a financovania vysokých škôl. Prioritou vysokých škôl v súčasnej situácii je zabezpečiť možnosť absolvovať skúšky dištančnou formou, aby študenti posledných ročníkov mohli ukončiť štúdium do 31. augusta 2020 a tiež sfunkčnenie akademických orgánov. SRK preto požiadala ministra prioritne:

  • Upraviť povinnosti fyzickej a kolektívnej účasti členov komisií, študentov a uchádzačov a prípadne aj verejnosti pri prijímacích skúškach, štátnych skúškach, rigoróznych skúškach, dizertačných skúškach, obhajobách záverečných a dizertačných prác, ako aj v habilitačnom a inauguračnom konaní (verejný charakter) v zákone o vysokých školách.
  • Upraviť organizáciu volieb akademických orgánov vysokých škôl alebo predĺžiť ich mandát počas obdobia mimoriadnej situácie. Doplniť možnosť rokovania a rozhodovania aj dištančnou formou pri kolektívnom prijímaní rozhodnutí akademických orgánov.
  • Upraviť zákonmi viazané a povinné lehoty alebo termíny na preklenutie mimoriadnej situácie.

SRK upozornila aj na ďalšie problémy a predovšetkým na finančné výpadky v hospodárení vysokých škôl. Základná požiadavka SRK v súčasnej situácii je zachovať výšku dotácie vysokých škôl. SRK tiež požiadala ministra, aby boli prijímané kompenzačné-ekonomické opatrenia vztiahnuté aj na vysoké školy z dôvodu výpadku príjmov zo stravovania a ubytovania a z ďalšej podnikateľskej činnosti. Ministra školstva upozornila na potrebu novelizácie zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.

Minister školstva sa so zástupcami rektorov dohodol na urýchlenom prijatí návrhov, ktoré budú po vzájomnej konzultácii predložené na rokovanie vlády SR a do Národnej rady SR v zrýchlenom konaní.

Za SRK: Dr. h. c. prof. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK

Súvisiace informácie:

  • Tlačová správa zo stretnutia (zaslaná na autorizáciu MŠVVŠ SR)

Fotografia: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.