Hlas univerzít

Praha, 25. októbra 2018. Česká konferencia rektorov ("ČKR") a Slovenská rektorská konferencia ("SRK") vydávajú spoločné vyhlásenie pri príležitosti okrúhleho výročia založenia Československej republiky.

Najvyšší predstavitelia akademickej obce v Českej republike a v Slovenskej republike sa s úctou a hrdosťou pripájajú k spomienke na založenie spoločného štátu. Jeho prínos pre vysokoškolský sektor považujú za nepopierateľný, keďže boli zakladané nové univerzity, zvýšil sa počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjala sa veda, kultúra a umenie.

Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po zániku spoločného štátu. Pravidelné stretnutia členov ČKR a SRK podporujú a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov oboch národov. Spoločným cieľom ČKR a SRK v súčasnosti je plnohodnotné zastúpenie našich vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a Európskom výskumnom priestore. Obidva vysokoškolské systémy majú nielen spoločnú históriu a tradície, ale  čelia aj podobným výzvam a problémom. 

Národné rektorské konferencie deklarovali záujem pokračovať v spolupráci nielen na bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, ale aj v multilaterálnych vzťahoch, ktoré sú v Európe stále častejšie podporované. V kontexte historického odkazu prvej československej republiky podporili demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Zároveň sa v deklarácii obracajú na vládnych predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky, aby školstvu, vede a výskumu venovali náležitú pozornosť a podporu v záujme spoločenského a hospodárskeho rozvoja oboch krajín.

Spoločné vyhlásenie podpísali v historických priestoroch Karolína profesor Tomáš Zima - prezident ČKR a profesor Marek Šmid - prezident SRK.

Spoločné vyhlásenie ČKR a SRK k 100. výročiu založenia ČSR (SVK verzia, CZ verzia)

SRK v médiách: školský servis (23. 10.2018), školský servis (26.10.2018)

Fotogaléria

Spracovala: Mária Čikešová

Fotografia: René Volfík

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.