Hlas univerzít

21. augusta 2018, SRK.

BRATISLAVA. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizáciu českej a slovenskej spoločnosti, mala tragický vplyv nielen na politický, spoločenský, akademický a kultúrny život, ale aj súkromný život jednotlivcov žijúcich v Československu na ďalších 21 rokov.

S úctou si pripomíname osobnosti, ktoré sa nezľakli a postavili sa proti okupácii svojej vlasti, za čo zaplatili niekedy svojim postavením, osobnou slobodou alebo aj životom. Medzi takými osobnosťami boli mnohí členovia akademickej obce vtedajšieho Československa. Vyjadrujeme im vďaku za ich odvahu a úsilie vzdorovať politike sily a neslobody.

Historia magistra vitae est. História nás učí, aká je naša súčasná sloboda vratká a ako ju musíme ako spoločnosť a jednotlivci každý deň chrániť. Ako predstavitelia slovenskej akademickej obce odmietame akékoľvek prejavy extrémizmu, intolerancie a manipulácie v spoločenskej, akademickej a politickej diskusii, podporujeme demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Preto vysoké školy budú aj naďalej vychovávať a viesť študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti.

Za Slovenskú rektorskú konferenciu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident

Vyhlásenie SRK k udalostiam v Československu z augusta 1968 (pdf. verzia)

Foto: V. Veverka

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.