Hlas univerzít

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania („NPRVV“), ktorý vláda SR vzala na vedomie na svojom rokovaní 6. júna 2018, je zatiaľ neúplný. Dokument je viac popisný než programový a absentuje implementačný plán a dvojročné akčné plány. Slovenská rektorská konferencia sa od roku 2016 venovala návrhu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bol nakoniec predložený len ako autorský dokument „Učiace sa Slovensko“. Predchádzajúce stanoviská a pripomienky sú verejne dostupné na webovom sídle SRK (www.srk.sk). So znením dokumentu NPRVV sa však SRK mala možnosť oboznámiť až po jeho zverejnení na portáli www.rokovania.sk.

Pripomienky, návrhy a otázky prezídia SRK k časti návrhu NPRVV, ktorú mala SRK k dispozícii, sme osobne tlmočili ministerke školstva, vedy, výskumu a športu pani Martine Lubyovej na stretnutí 29. mája 2018 vo Zvolene. Správa o tomto stretnutí bola zverejnená na webovom sídle SRK (dostupná TU). Oceňujeme prístup pani ministerky, ktorá vyjadrila ochotu zapracovať návrhy SRK a hľadať riešenie niektorých okruhov, ktoré SRK považuje za problematické.

Ide najmä o obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov, pri ktorom SRK požaduje zachovanie súčasného stavu, ktorý už umožňuje prijímanie odborníkov z praxe a akademikov zo zahraničia.

Ako druhý problematický okruh považujeme navrhované trojité hodnotenie tvorivej činnosti vysokých škôl v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Navrhované je hodnotenie novou akreditačnou agentúrou alebo ak nebude prijatý nový zákon o zabezpečovaní kvality, tak v roku 2020 bude otvorené tretie kolo komplexnej akreditácie. Zároveň novela vysokoškolského zákona navrhuje hodnotenie osobitnou komisiou zriadenou pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do tretice NPRVV hovorí o zahraničnom audite systému výskumu, vývoja a inovácií SR, t. j. aj vysokých škôl.

K samotnému Národnému programu výchovy a vzdelávania konštatujeme, že text bez implementačného plánu je len analýzou súčasného stavu školstva a čiastočne predstavuje argumentačnú bázu pre prijímané východiská. Je to text, ktorý je založený na dokumente „Učiace sa Slovensko“ a je tiež pokračovaním „Správy o stave školstva na Slovensku“ z roku 2013. Časť pre vysoké školstvo má charakter Správy o stave vysokého školstva za rok 2016, ktorá je čiastočne upravená. Avšak len minimálne sa venuje vedecko-výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách a absentuje časť, ktorá by sa venovala celoživotnému vzdelávaniu.

Podporujeme zámer NPRVV posilniť inklúziu a integráciu výchovno-vzdelávacieho systému v SR ako celku. Vyjadrujeme podporu záväzku NPRVV v oblasti financovania zvýšiť verejné zdroje do výchovy a vzdelávania tak, aby v roku 2020 boli na úrovni priemeru krajín EÚ. Avšak takýto záväzok musia akceptovať aj politické strany a vláda SR.

V Bratislave 14. júna 2018

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie:

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., viceprezident SRK
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., viceprezident SRK
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., viceprezident SRK
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal, viceprezident SRK

Stanovisko prezídia SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Stanovisko prezídia SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (pdf.)

Členovia prezídia SRK sa stretli s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (zverejnené 4. 6. 2018)

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na www.rokovania.sk

Fotografia: UJS

SRK v médiách: SME (18.6.2018)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.