Hlas univerzít

Dňa 29. mája 2018 sa vo Zvolene konalo stretnutie niektorých členov súčasného a budúceho prezídia Slovenskej rektorskej konferencii s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martinou Lubyovou a jej tímom vrátane generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl pána Jozefa Jurkoviča. Prítomní zástupcovia SRK boli prezident SRK Rudolf Kropil, viceprezident SRK Marek Šmid a Stanislav Stankoci.

Zástupcovia SRK rokovali o približne päťdesiatke pripomienok, komentárov a návrhov na doplnenie predloženého návrhu akčných plánov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. SRK nemala k dispozícii samotný návrh národného programu, ktorého pripomienkovanie verejnosťou neodporučili členovia Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. SRK požiadala na stretnutí vyčleniť v návrhu národného programu a akčných plánoch osobitné opatrenia na podporu umeleckej činnosti, podmieniť vyčlenenie finančných prostriedkov na osobitné ciele súťažným spôsobom a to aj v prípade vedecko-výskumnej, či vzdelávacej činnosti alebo tretej misie univerzít. SRK víta navýšenie v kapitole ministerstva školstva určené na podporu vedy, výskumu, umenia a tvorivej činnosti a na platy zamestnancov v rezorte školstva. Rovnako SRK podporuje návrhy, ktoré posilnia viditeľnosť slovenských škôl v Európskom výskumnom priestore a v Európskom vysokoškolskom priestore. V tejto súvislosti SRK navrhla začleniť do podpory internacionalizácie aj finančnú podporu univerzít, ktoré by uspeli v „European Universities Networks“, ktorého prvá výzva bola avizovaná na september 2018 v rámci programu Erasmus+. SRK však namietala voči trojitému hodnoteniu vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti, ktoré je plánované v nasledujúcich dvoch rokoch rozdielnymi aktérmi. Prítomní rektori upozornili na enormnú administratívnu záťaž, ktorú takýto postup môže vyvolať. Podporili návrh celonárodného hodnotenia výskumných inštitúcií, ale v širších časových rámcoch. Zároveň však upozornili na obavy, ktoré návrhy vyvolávajú v akademickej obci, keď rozdielni aktéri môžu rozdielne zadefinovať hodnotiace kritériá a výsledné rozhodnutia budú protichodné. SRK ďalej požiadala, aby akčné plány podporili tie odbory spoločenských a humanitných vied, ktoré sú považované za národný záujem už od r. 2019+. Ministerka školstva informovala, že národný program je formulovaný na 10 rokov ako otvorený dokument.

Prezident SRK Rudolf Kropil sumarizuje súčasné požiadavky SRK: „Rektorky a rektori univerzít a vysokých škôl podporujú prijatie dlhodobej koncepcie, ktorá bude akceptovaná naprieč politickým spektrom a realizovaná príslušným rezortom a ktorá bude sledovať flexibilitu legislatívneho rámca, stabilitu financovania, zjednodušenie riadenia, zvyšovanie kvality činností vysokých škôl a modernizáciu obsahu vzdelávania. Cieľom všetkých aktérov v rezorte má byť zvýšenie konkurecieschopnosti slovenských vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom priestore.“

SRK na záver konštatuje, že naďalej očakávame začiatok diskusie s politickými a akademickými partnermi o novom zákone o vysokých školách a o novom modeli financovania vysokých škôl, ktorý bude podporovať ich rôznorodé poslania.

Fotografia: Mária Čikešová, SRK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.