Hlas univerzít

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie, viacerí rektori a prorektori slovenských univerzít a vysokých škôl sa v dňoch 16. – 18. mája 2018 zúčastnili na podujatiach organizovaných Maďarskou rektorskou konferenciou v Budapešti. Fórum národných rektorských konferencií z V4 krajín sa venovalo predovšetkým problematike akademickej spolupráce a návrhom na zvýšenie úspešnosti vysokých škôl v európskom programe pre výskum a inovácie. Podujatie bolo súčasťou oficiálneho kalendára podujatí v rámci maďarského predsedníctva vo V4. Na fóre aktívne vystúpili aj viacerí zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie.

18. 5. 2018 sa konalo jubilejné sympózium, ktoré organizovala Maďarská rektorská konferencia pri príležitosti svojho 30. výročia založenia. Na sympóziu sa zúčastnili zástupcovia Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Maďarska. V rámci sympózia prezentoval prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene, nové iniciatívy v slovenskom vysokom školstve. Viceprezident SRK profesor Marek Šmid zastupoval SRK v záverečnom paneli zameranom na budúcnosť vysokoškolských systémov v strednej Európe, ktorý sa primárne zameral na účasť v ERC. Na podujatí vystúpili aj ďalší slovenskí zástupcovia. Profesor Robert Redhammer zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vystúpil ku koncepcii „Distributed Excellence“ a v paneli o budúcom 9. rámcovom programe. Profesor Stanislav Kmeť z Technickej univerzity v Košiciach prezentoval príklady regionálnej spolupráce. Profesor Marek Šmid, viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave predstavil stav a hlavné črty súčasného legislatívneho vývoja na Slovensku. Profesor Juraj Stern z Paneurópskej vysokej školy v rámci panelu venovanému súkromnému vysokému školstvu diskutoval so zástupcami ďalších krajín. Docentka Jana Peliová, prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave, moderovala panel zameraný na ekonomické vysoké školy.

Na záver jubilejného sympózia bola prijatá spoločná pozícia účastníkov, ktorou sa postavili za základné akademické hodnoty, ako sú akademická sloboda a integrita, inštitucionálna autonómia a účasť študentov a zamestnancov v riadiacich orgánoch vysokých škôl. Privítali návrh Európskej komisie zvýšiť rozpočet budúcich programov pre výskum a pre vzdelávanie v rámci MFF 2021 - 2027. Na záver vyjadrili záujem o užšiu a intenzívnejšiu akademickú spoluprácu.

Joint position on the occasion of the Hungrarian Rectors´ Conference, 18. mája 2018 v Budapešti

Galéria 

Webové sídlo Maďarskej rektorskej konferencie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.