Hlas univerzít

Dňa 22. augusta 2023 nastúpi do funkcie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský a doterajší prezident SRK Rudolf Kropil začne napĺňať svoj mandát viceprezidenta SRK. Ďalšími členmi aktuálneho prezídia SRK sú Ferdinand Daňo, Tomáš Lengyelfalusy a Peter Šimko.

Rudolf Kropil, doterajší prezident SRK rekapituluje svoje pôsobenie: „Počas náročných štyroch rokov sme spolu s rektorkami a rektormi spolupracovali na dôležitých zmenách, ktoré mali ambíciu zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania, podporiť výskum, inovácie a umenie realizované na vysokých školách. Hoci sa v niektorých prípadoch názory členov SRK rozchádzali, mal som vždy snahu hľadať konštruktívny konsenzus. Svoj program prezidenta SRK som realizoval v súlade s prioritami SRK „Moderné vysoké školy, silný manažment, univerzitná identita“, ktoré boli členmi SRK schválené do roku 2025. Na tejto pôsobivej ceste som bol obklopený skvelými kolegami a oddanými zamestnancami, ktorí sú základným pilierom úspechu našich aktivít. Ich podpora, nasadenie a nadšenie ma nesmierne inšpirovali a boli hnacím motorom pre naše spoločné úsilie.

S úctou a vďakou teraz prenechávam funkciu prezidenta SRK Vladimírovi Hiadlovskému. Mám tu česť pokračovať v mojej službe slovenskému akademickému milieu ako viceprezident SRK a participovať na práci nového prezídia SRK. Som presvedčený, že nové prezídium SRK bude pokračovať v rozvoji a posilňovaní našich univerzít a urobím všetko preto, aby sa mu podarilo dosiahnuť ešte väčšie úspechy.“

Rudolf Kropil pôsobí v SRK od roku 2012, kedy bol menovaný prezidentom SR za rektora Technickej univerzity vo Zvolene. V rokoch 2014 až 2018 a opätovne 2019 až 2023 zastával pozíciu prezidenta SRK. Funkčné obdobie prezidenta SRK je dvojročné. Vykonávať túto funkciu možno najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Vladimír Hiadlovský je členom SRK od roku 2014, kedy bol vymenovaný prezidentom SR za rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dňa 22. augusta 2023 mu začne plynúť prvé funkčné obdobie prezidenta SRK.

Obaja predstavitelia SRK vyjadrujú tiež poďakovanie rektorke a rektorom, ktorí v priebehu predchádzajúcich dní a týždňov ukončili svoje funkčné obdobie rektora a teda aj pôsobenie v SRK. Konkrétne vyjadrujú poďakovanie rektorke Márii Heinzovej, ktorá pôsobila na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a rektorom René Bílikovi z Trnavskej univerzity v Trnave, Stanislavovi Kmeťovi z Technickej univerzity v Košiciach a Pavlovi Sovákovi z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Prezídium SRK od 22. 8. 2023:

- prezident: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici),

- viceprezidenti: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave), Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (rektor Technickej univerzity vo Zvolene), Dr. h. c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. (rektor Vysokej školy DTI) a Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. (rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave).

Fotografia: Iveta Hlavatá, ISRK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.