Hlas univerzít

Dňa 3. februára 2023 zomrel vo veku 86 rokov matematik, prvý ponovembrový rektor Žilinskej univerzity v Žiline a neskôr aj prvý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku - prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. Profesor Pavol Kluvánek bol jedným zo siedmich zakladajúcich členov Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl, ktorý bol oficiálne založený 26. apríla 1990 v Žiline na Vysokej škole dopravy a spojov. Neskôr bol jedným zo zakladateľov a prvých členov Slovenskej rektorskej konferencie.

Profesor Pavol Kluvánek bol uznávaný matematik, ktorý sa špecializoval na matematickú teóriu dopravy. Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave obhájil v roku 1969 kandidátsku prácu v odbore technológia dopravy. Jeho ďalšie pôsobenie na vysokej škole bolo v čase normalizácie prerušené. Jedným z dôvodov bola aj emigrácia jeho brata, matematika svetového významu, prof. Igora Kluvánka. Pavol Kluvánek preto v rokoch 1971 – 1975 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník vo Výskumnom ústave dopravy v Žiline a neskôr na Ústave rozvoja komunikácií Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline ("VŠDS"). Aj napriek úspešnému absolvovaniu habilitačného konania v roku 1971 v odbore matematické metódy v doprave pred Vedeckou radou fakulty PEDaS VŠDS bol vymenovaný za docenta až v roku 1990. Až po novembri 1989 mohol Pavol Kluvánek naplno rozvinúť svoje schopnosti a spolupodieľal sa na budovaní vysokej školy v Žiline. V rokoch 1990 až 1993 sa stal rektorom VŠDS (dnes Žilinská univerzita v Žiline). Na škole v Žiline vybudoval na vtedajšej katedre matematiky oddelenie matematických metód v doprave, ktoré sa stalo základom pre vznik samostatnej katedry matematických metód v doprave. Významne prispel k zmene štruktúry univerzity rozdelením Fakulty strojníckej a elektrotechnickej na fakultu strojnícku a fakultu elektrotechnickú, osamostatneniu Stavebnej fakulty a ku vzniku Fakulty riadenia a informatiky.

V roku 1992 získal profesúru v odbore organizácia a riadenie komunikačných systémov. Vo svojej vedeckej práci sa zameral na zavádzanie progresívnych metód riešenia problémov technológie práce v dopravných systémoch. Bol vedúcou osobnosťou tzv. Žilinskej školy z matematickej teórie dopravy.

Od roku 1995 začal profesor Pavol Kluvánek budovať základy katolíckeho vysokého školstva v Ružomberku. Jeho zásluhou vznikla Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, na ktorej základoch v roku 2000 vznikla Katolícka univerzita v Ružomberku. Profesor Pavol Kluvánek sa stal jej prvým rektorom.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Rudolf Kropil vyjadruje v mene členov SRK úsprimnú sústrasť rodine, blízkym a kolegom profesora Pavla Kluvánka.

Posledná rozlúčka s profesorom Pavlom Kluvánkom sa bude konať 10. februára 2023 v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj textu a fotografie: UNIZA a KU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.