Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Kropil privítal 27. januára 2023 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene prezidenta Maďarskej rektorskej konferencie Dr. Lászla Borhyho, ktorý je zároveň rektorom Univerzity Eötvösa Loránda. Prítomní boli aj viceprezident SRK prof. Tomáš Lengyelfalusy, rektor Vysokej školy DTI, prof. Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity v Prešove, ako aj generálni sekretári oboch konferencií Dr. Zoltán Dubéczi a Dr. Mária Čikešová. Témou rokovania bola príprava II. Slovensko-maďarského rektorského fóra, ktoré by sa malo konať v Maďarsku v 1. polovici roka 2023.

Na základe vzájomnej dohody sa spoločné fórum bude konať v máji 2023. Členovia SRK mali možnosť vyjadriť sa k návrhu termínu 25. – 26. 5. 2023, väčšina členov SRK termín označila za vhodný a potvrdili predbežnú účasť na podujatí. Zasadnutie prebehne na pôde najstaršej a najväčšej maďarskej univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti.

Navrhované témy spoločného zasadnutia v roku 2023 budú zahŕňať vzdelávanie, výskum, financovanie a legislatívu, pričom prezentujúcich budú delegovať obe strany. Okrem toho, zástupcovia Maďarskej rektorskej konferencie navrhli zorganizovať samostatný okrúhly stôl k iniciatíve Európskych univerzít, keďže univerzity v obidvoch krajinách boli úspešné v doterajších výzvach Európskej komisie a sú súčasťou alebo vedú aliancie. Prezident SRK navrhol v rámci fóra ponúknuť participujúcim rektorkám a rektorom aj priestor pre iniciovanie alebo rozšírenie vzájomnej bilaterálnej spolupráce medzi maďarskými a slovenskými univerzitami.

Obaja prezidenti národných rektorských konferencií zdôraznili dobré vzťahy medzi univerzitami a konferenciami a vyjadrili želanie, aby sa čo najviac rektoriek a rektorov spoločného fóra zúčastnilo. Maďarská rektorská konferencia má aktuálne 63 členov a Slovenská rektorská konferencia 33.

Dr. László Borhy pozval profesora Rudolfa Kropila na stretnutie k organizačnému zabezpečeniu fóra do Budapešti v apríli 2023.

Ďalšia diskusia sa stručne dotkla samotných vysokoškolských sektorov, ich štruktúry, počtov študentov a zamestnancov, ako aj ostatných aktivít vysokých škôl a univerzít.

Súvisiace informácie:

Zdroj: SRK

Autor titulnej fotografie: Ľubica Benková

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.