Hlas univerzít

Generálny sekretariát Rady Európskej únie zorganizoval v dňoch 2. a 3. februára 2023 simulácie rokovaní študentmi z členských krajín - projekt #ConSIMium. Slovenským partnerom projektu bola Slovenská rektorská konferencia, ktorá zorganizovala výber študentov vysokých škôl a podieľala sa na hmotnom zabezpečení ich účasti na projekte v Bruseli. 

Študentskí delegáti a národní koordinátori mali príležitosť zažiť na vlastnej koži rokovania expertov, veľvyslancov, ministrov a predsedov vlády, alebo si vyskúšať úlohu novinárov. Celý projekt sa tematicky venoval agende Zelenej Európy, študentskí experti a zástupcovia rokovali o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a stanovení výkonnostných emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a pre nové ľahké úžitkové vozidlá.

V slovenskej delegácii vystupovala Nikoletta Eliášová z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ako predsedníčka vlády a vedúca celej delegácie. Jej úlohou bolo hneď v úvode 2. februára vystúpiť v tzv. doorstep príhovore k novinárom (zo slovenskej delegácie zastával úlohu novinára Viktor Palko zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre). Nasledovala účasť slovenského zástupcu na simulácii rokovania Európskej rady. Funkcia ministra pripadla Patrikovi Ondrejechovi z Trnavskej univerzity v Trnave. Národní experti Lucia Tkáčová z Technickej univerzity v Košiciach a Matúš Maršala z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zúčastnili na rokovaní tzv. Working parties. Úloha veľvyslankyne pripadla študentke Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Lenke Mačugovej, jej úlohou bolo informovať ministra o pokroku a vývoji rokovaní a participovať na rokovaní COREPER, ktoré sa už konalo v druhý deň simulácie. Študentov sprevádzal národný koordinátor, ktorým bol Vladimír Muller z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Slovenskí študenti mali príležitosť stretnúť sa ešte pred samotnou simuláciou s pracovníkmi Stáleho zastúpenia SR pri EK v Bruseli, ktorí im pomohli zorientovať sa v problematike.

Lenka (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) o svojej skúsenosti hovorí: "Som vďačná za túto skúsenosť a priala by som ju zažiť aj študentom napr. ako simuláciu na úrovni univerzity a podobne. Vedieť v pokoji vyjednávať, správne argumentovať a slušne čakať na slovo je niečo, čo potrebuje vedieť každý. Rovnako rozlíšiť v akej situácii je naša krajina a čo si môžeme dovoliť. Kompromis je silná vec."

Patrik (Trnavská univerzita v Trnave) rekapituluje informáciu o podujatí a o svojej úlohe: „Simulovali sme Radu EÚ, a to pri prijímaní návrhov legislatívy v oblastiach AFIR (téma budovania infraštruktúry pre elektromobily) a CO2 (dosiahnutie uhlíkovej neutrality cez znižovanie produkcie áut so spaľovacími motormi). Slovenská, tak ako každá delegácia, sa skladala z hlavy štátu, dvoch národných expertov, veľvyslanca, ministra a novinára. Mne prischla úloha ministra, takže som mal finálne slovo spoločne s hlavami ostatných štátov pri úpravách návrhov. Sedieť priamo v meeting room v Budove Európa, obhajujúc slovenské záujmy pred všetkými, bol zážitok na celý život. Všetko sa simulovalo čo najbližšie k realite, nechýbali doorstep declarations, tlačové konferencie, závery, priame prenosy. Ďakujem Slovenskej rektorskej konferencii, Generálnemu sekretariátu rady a samozrejme i Trnavskej univerzite za prípravu. Pre toto má zmysel veriť v svoje sny a ciele!"

Viktor (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) o úlohe novinára: "V úlohe novinára som bol prítomný pri „doorstep declarations“, kde som mal možnosť klásť otázky hlavám štátov všetkých zúčastnených krajín EÚ. Po rokovaní nasledovala konferencia, na ktorej som sa dozvedel všetky informácie o rokovaní, z ktorých som napísal krátky článok pre „slovenské noviny“. Posledný deň simulácie som mal možnosť nahliadnuť do zákulisia chodu Rady EÚ a sledovať organizáciu kamier, audiovizuálnu choreografiu a organizáciu celého technického tímu Rady EÚ."

Nikoletta (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): "Bolo mi cťou, že som mohla byť súčasťou #ConSIMium programu. Doteraz som to ešte celkom nespracovala a časť mňa ostala v Bruseli. Spoznala som mnoho (mladých) inšpiratívnych ľudí a vyskúšala si, aké je to byť hlavou štátu. Tieto dni boli miestami náročné, no práve nepohodlie pomáha nášmu osobnostnému rastu. Program bol nabitý, aby sme počas týchto dní toho stihli čo najviac, vstávali sme zavčasu. Všetko to ale balansovali večery v priateľskom kruhu našej slovenskej delegácie. Simulácia mi pomohla lepšie pochopiť procesy v EÚ, a zase sa potvrdilo, že je lepšie niečo raz zažiť, ako stokrát počuť. Preto odporúčam simuláciu každému, kto chce získať lepší prehľad nielen o tom, ako rokovania fungujú. Myslím si, že je to zážitok na celý život a ešte dlho z toho budem čerpať. Veľká vďaka patrí nášmu národnému koordinátorovi, ktorý nás ešte pred odletom pripravoval a Stálemu zastúpeniu SR pri EK za prípravu v predvečer začiatku simulácie. Ďalej ďakujem za možnosť byť súčasťou slovenskej delegácie SRK, UPJŠ a v neposlednom rade Rade EÚ."

Národný koordinátor Vladimír (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici): "Simulácia Rady EÚ ConSIMium predstavovala jedinečnú príležitosť pre študentov vyskúšať si najautentickejšiu formu presadzovania záujmov v oblasti politík EÚ. Skúsenosť ešte bola umocnená prítomnosťou predstaviteľov Európskej komisie, Generálneho sekretariátu Rady a predsedníctva, ktorí na danej legislatíve reálne pracujú. Slovenskí študenti patrili medzi najaktívnejších participantov a zásadným spôsobom prispeli k procesu dosahovania záverečného kompromisu."

Súvisiace informácie:

Zdroj: SRK

Autor titulnej fotografie: Vladimír Muller

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.