Hlas univerzít

8. apríla 2022 si laureáti súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ za akademický rok 2020/2021 prevzali svoje ceny. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Podujatie organizuje Junior Chamber International Slovakia ("JCI Slovakia"), 17. ročník sa konal pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Odbornými garantami podujatia boli Slovenská rektorská konferencia a  Slovenská akadémia vied. Odborná porota vyberala ocenených zo 102 nominácií v trinástich kategóriách. 

Absolútnym víťazom a TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2020/2021 sa stal Bc. Ladislav Palkovič, DIS (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave). Bc. Ladislav Palkovič, DIS. je talentovaný klavirista, študent absolventského ročníka vysokoškolského štúdia II. stupňa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoje bakalárske štúdium dirigovania zboru ukončil na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave u prof. Blanky Juhaňákovej, ArtD v roku 2020. Následne nastúpil na magisterské štúdium do triedy prof. Ivana Gajana už ako študent študijného programu klávesové nástroje (hra na klavíri – koncertné zameranie). Už ako mladý klavirista vystupoval na koncertoch doma i v zahraničí a ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice. Ako sólista, ale aj komorný hráč sa predstavil na festivaloch súčasnej hudby v Košiciach (Ars Nova, Hudobné rezonancie). Pre RTVS v rámci relácií Hudba mladých a Štúdio mladých realizoval nahrávky skladieb Frederyka Chopina, Daria Milhauda, Klementa Slavického a Tomáša Nezkusila. V roku 2021 získal cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie za umelecký výkon na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri. Ladislavovi blahoželal aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., ktorý sa zúčastnil na odovzdávaní cien.

Špeciálne ceny:

“Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore“.
Cenu získala Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

“Cena BMW Slovenská republika za umenie“.
Cenu získal Bc. Ladislav Palkovič, DIS., Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

"Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)“.
Cenu získal Mgr. Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách:

1. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing.Adam Šeliga, Stavebná fakulta STU v Bratislave

2. Ekonómia: Ing. Petra Cisková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

3. Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

4. Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Michal Takáč, Fakulta BERG TU v Košiciach

5. Lekárske vedy: Ester Tomajková, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

6. Farmácia: PharmDr. Michaela Matušková, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

7. Prírodné vedy, chémia: RNDr. Zuzana Pös, PhD. Ústav klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave

8. Stavebníctvo, architektúra: Ing. Jakub Kraľovanec, Stavebná fakulta Žilinská univerzita v Žiline

9. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Marko Halo, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

10. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, história: Mgr. Oliver Zajac, PhD., Historický ústav SAV v Bratislave

11. Právo: Martin Pogádl, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

12. Kultúra, umenie: Bc. Ladislav Palkovič, DIS, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

13. Šport: Samuel Baláž, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Zdroj: JCI Slovakia

Fotografia: JCI Slovakia

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.