Hlas univerzít

Šestnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2019/2020. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si laureáti v 13 kategóriach prevzali v Pálffyho paláci, v stredu 1.7.2021.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska ("ŠOS") je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2019/2020 je Ing. Lukáš Tóth zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. K svojmu študijnému programu Energetické stroje a zariadenia sa Ing. Lukáš Tóth dostal vďaka svojej záľube o moderné pohonné systémy a hlavne o ekologické riešenie súčasnej problematiky v oblasti dopravy a využívania energií. V rámci riešenia diplomovej práce navrhol a skonštruoval prototyp vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály – s týmto exponátom sa v roku 2018 zúčastnil na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, kde exponát získal Cenu veľtrhu. V súčasnosti ako doktorand sa vo vedecko-výskumnej oblasti venuje prevažne vodíkovým technológiám, a to primárne získavaniu vodíka zo syntézneho plynu produkovaného z komunálneho nerecyklovateľného odpadu v plazmových reaktoroch. Takáto technológia by mohla umožniť decentralizáciu výroby vodíka po celom území Slovenska, ako aj riešiť lokálne problémy s nerecyklovateľnou zložkou komunálneho odpadu. Uvedená technológia môže sekundárne prispieť tiež ku vzniku a rozšíreniu vodíkových čerpacích staníc. Okrem hlavných výskumných smerov v oblasti vodíkových technológií a realizácii startupu, po vypuknutí pandémie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 sa stal členom tímu zodpovedného za návrh rôznych variantných riešení ochranných prostriedkov – tvárových štítov v rámci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V prvej vlne šírenia vírusu COVID-19 sa zapojil do programu "Pomôž nemocnici" – vyrábal predovšetkým pre menšie nemocnice a strediská ochranné pomôcky, respirátory a tvárové štíty.

Špeciálne ceny:

 • "Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore“ - cenu získal Ing. Imrich Sánka, ktorý sa zaoberá aj technikou budov s obnoviteľnými zdrojmi energie;
 • “Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť“ - cenu získal Ing. Miroslav Čibik;
 • "Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)“ - cenu získal Ing. Erik Kajáti, PhD.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriach:

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline;
 2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach;
 3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach;
 4. Lekárske vedy: Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave;
 5. Farmácia: Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave;
 6. Prírodné vedy, chémia: Mgr. Hemen Sendi, Ústav zoológie SAV v Bratislave;
 7. Stavebníctvo, architektúra: Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave;
 8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Miroslav Čibik, Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre;
 9. Filozofia, politológia, sociológia, história: Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave;
 10. Právo: JUDr. Laura Rózenfeldová,PhD., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
 11. Kultúra, umenie: Mgr.art.Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave;
 12. Ekonómia: Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, Ekonomická fakulta v Bratislave;
 13. Šport: Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave.

Zdroj a fotografia: Junior Chamber International – Slovakia

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.