Hlas univerzít

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie prijali uznesenia zo svojho 98. zasadnutia, ktoré sa konalo 18. marca 2021 (VTC). Uznesenia sa týkajú návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, Cieľov legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách, ktoré predložilo Ministersstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a finančnej kompenzácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 pre vysoké školy.

Uznesenie č. 1

  1. Slovenská rektorská konferencia má závažné výhrady k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR v komponentoch týkajúcich sa vysokých škôl. Deklarovaný dlhodobý cieľ komponentu 8. nepovažuje za dostatočný. SRK považuje navrhované investície do vysokého školstva za nedostatočné vzhľadom na historický dlh Slovenska v sektoroch vzdelávania a vedy a výskumu. Nepomer v investíciách do infraštruktúry vysokého školstva, ktoré je súčasťou verejnej infraštruktúry, a do budov v súkromnom vlastníctve fyzických osôb, považuje za neprijateľný. Investície do školstva, vedy a výskumu sú investície do budúcnosti krajiny a jej obyvateľov. Ak „ďalší rozvoj SR závisí od ľudského kapitálu a vytvorenia inovačného prostredia“ je potrebné reformy a investície prehodnotiť aj v ďalších komponentoch a v prospech vysokého školstva, vedy, výskumu a inovácií.
  2. V rámci implementácie reformných krokov žiadame o pokračovanie dialógu s predkladateľmi najmä o zmene financovania vysokých škôl, o nastavení a cieľoch systému periodického hodnotenia vedeckého a umeleckého výkonu a ďalšej tvorivej činnosti, o zmene riadenia a koncentrácii excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít. SRK upozorňuje, že „Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania“ nie je nový reformný prvok systému vysokoškolského vzdelávania, ale aktuálne prebiehajúci proces a jeho navrhovanie ako novej reformy je preto otázne.
  3. S cieľom vytvárať konkurenčné prostredie v medzinárodnom meradle SRK navrhuje doplniť do časti Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít opatrenie zriadenia „cestovnej mapy“ konzorcií vysokých škôl. Opatrenie je úzko prepojené s ambíciou budovania inovačných centier a klastrov v komponente 9. Veda, výskum a inovácie.
  4. Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas s postupom predkladateľa, ktorý neprizval dve reprezentácie vysokých škôl vrátane SRK k okrúhlemu stolu o komponentoch 8., 9. a 10. konanému 15. marca 2021.
  5. K návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR SRK predloží ďalšie konkrétne návrhy v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Uznesenie č. 2

  1. Podľa dohody zástupcov reprezentácií vysokých škôl s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR z 2. marca 2021 malo ministerstvo predložiť materiál, ktorý by tvoril východisko pre rokovanie o novej podobe novely zákona o vysokých školách, pretože pôvodný návrh SRK odmietla. SRK konštatuje, že táto dohoda nebola naplnená. Následne predložený dokument „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“ je len zdôvodnením už odmietnutého návrhu.
  2. Vzhľadom na uvedené SRK nesúhlasí s predloženými cieľmi legislatívneho zámeru.
  3. SRK vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložiť tézy resp. priority zásadných zmien vo vysokom školstve s vysvetlením, akým spôsobom by boli realizované. Principiálne však SRK žiada zachovanie akademickej samosprávy vysokých škôl a garanciu apolitickosti vysokoškolského prostredia.
  4. SRK vytvorí širšiu vnútornú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých typov škôl (verených, štátnych a súkromných), ktorá vypracuje zásady, ciele a priority novely zákona o vysokých školách, resp. nového zákona o vysokých školách. Personálne návrhy môžu predložiť členovia SRK do 19. marca 2021 prezidentovi SRK.

Uznesenie č. 3

SRK žiada Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšie príslušné rezortné ministerstvá, aby poskytli všetkým vysokým školám kompenzáciu výdavkov vynaložených na mzdové i materiálové prostriedky univerzitných pracovísk, ktoré nedokázali počas pandémie poskytovať svoje služby v hlavnej alebo podnikateľskej činnosti, na nákup dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných pomôcok v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov vysokých škôl z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 od začiatku roka 2021.

Za správnosť: Mária Čikešová

Fotografia: Ľubica Benková, ISRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.