Hlas univerzít

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie schválili vyjadrenie k transformácii agentúr VEGA a KEGA, v ktorom uvádzajú: 

a) Slovenská rektorská konferencia („SRK) odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) prehodnotiť zámer transformácie grantových agentúr VEGA a KEGA a žiada zachovať ich doterajší spôsob fungovania. VEGA a KEGA sú významným nástrojom podpory základného výskumu, edukačného a umeleckého výskumu súťažným spôsobom na verejných vysokých školách. Snahu o transformáciu agentúr kvôli minimálnej administratívnej úspore štátnych zdrojov SRK nepovažuje za tak vážny dôvod, aby mohla byť ohrozená funkčnosť súčasného systému.

b) SRK nepovažuje žiaden z doteraz predložených variantov transformácie grantových agentúr VEGA a KEGA za optimálny.

c) Výrazným nedostatkom súčasného grantového systému je jeho podfinancovanie najmä, ak Slovenská republika deklaruje záujem budovať svoje hospodárstvo na znalostiach. Ak by súťažným spôsobom boli prerozdeľované vyššie a početnejšie granty a to na princípe excelentnosti špičkovým tímom a osobitne pre začínajúcich výskumníkov (tzv. starting grants), výsledky výskumu by boli viditeľnejšie aj laickej verejnosti. Zároveň by bola podporená konkurencieschopnosť slovenských výskumníkov aj v európskych programoch založených na kritériu excelentnosti. Je totiž preukázaná súvislosť medzi úspešnosťou v európskom súťažnom financovaní (rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie ako Horizon 2020) a výškou podpory vedy, výskumu a inovácií z národných zdrojov.

d) SRK odporúča MŠVVaŠ SR ďalšiu optimalizáciu jednotlivých procesov, vrátane objektivizácie hodnotenia projektov a posilnenie prvku podpory mladých výskumníkov v rámci súťažného financovania výskumu.

V Bratislave 17. februára 2021

Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia: TUKE

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.