Hlas univerzít

Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020 - projekt uskutočňovaný pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Národná súťaž mladých talentovaných ľudí sa týka okrem stredoškolákov aj študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Vyhlasovateľ súťaže je spoločnosť Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International. Nad projektom prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová a garantmi projektu sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied. 

Nominanti súťaže predstavujú vysoký ľudský potenciál  pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedeckovýskumnej činnosti, v štátnej správe, ako aj v rámci súkromných firiem.  

Podľa plánu Študentské osobnosti Slovenska akademického roka 2019/2020 budú vyhlásené na slávnostnom podujatí tretí decembrový týždeň 2020 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Informácie o podmienkach nominácie študentov sú uvedené v liste, ktorý tvorí prílohu tejto aktuality.

Súviasiace informácie:

List JCI adresovaný rektorom

Ľubica Benková

foto: pixabay.com

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.