Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia víta rozhodnutie lídrov koaličných strán, prezentované dňa 31. januára 2018 na Úrade vlády SR, vyčleniť dodatočné financie na rekonštrukcie vysokoškolských internátov ešte v roku 2018, ktorým reagovali na požiadavky Študentskej rady vysokých škôl SR.

Slovenská rektorská konferencia v súlade so svojim uznesením prijatým 14. januára 2016 navrhuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR rozpísať finančné prostriedky na rekonštrukciu ubytovacích kapacít 20 verejných vysokých škôl podľa koeficientu komplexná akreditácia 1,1 aplikovaného pre 12 univerzít, koeficientu 1,2 pre tri bratislavské univerzity a koeficientu 1 pre ostatných 5 vysokých škôl.

Návrh Slovenskej rektorskej konferencie z roku 2016 vychádza z údajov o ubytovacích kapacitách verejne dostupných vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2014, s uplatnením princípu malých rozdielov a jemnej diverzifikácie, obsahuje požiadavku kvality ako kritérium začlenenia vysokých škôl podľa poslednej komplexnej akreditácie (koeficient 1,1) a zvýhodnenie troch bratislavských verejných vysokých škôl, ktoré nemajú možnosť využiť štrukturálne fondy na rekonštrukcie a zároveň poskytujú ubytovanie študentom ďalších bratislavských vysokých škôl, ktoré nemajú vlastné ubytovacie kapacity. Ubytovacie kapacity v navrhovanej metodike sú delené do troch kategórií rôznych váh A (5 %), B (15 %) a C (80 %).

Upozorňujeme však, že pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu dodatočne vyčlenených 10 mil. eur a ďalších 10 mil. eur podmienených pozitívnym hospodárskym rastom slovenskej ekonomiky v druhom polroku, je nízke. Ak majú byť slovenské vysoké školy konkurencieschopné v Európskom vysokoškolskom priestore a majú byť atraktívne pre domácich a zahraničných študentov, musí štát systematicky podporovať budovanie a rekonštrukciu vysokoškolskej infraštruktúry v celej Slovenskej republike vrátane Bratislavy. Podľa odhadu Slovenskej rektorskej konferencie z roku 2016 boli potreby verejných vysokých škôl na rekonštrukciu ubytovacích kapacít na úrovni asi 300 mil. eur. Slovenská rektorská konferencia je presvedčená, že vláda SR zoberie túto skutočnosť do úvahy a bude v nasledujúcom období pokračovať v hľadaní ďalších zdrojov.

Vo Zvolene 5. februára 2018

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie

Stanovisko prezídia SRK z 5. 2. 2018 (pdf)

Foto: TUZVO

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.