Hlas univerzít

Vladimír Hiadlovský sa ujal funkcie prezidenta SRK 22. augusta 2023. Za svoju povinnosť považuje advokáciu požiadaviek vysokých škôl v spoločnosti. Užšia spolupráca so zástupcami študentov, akademických senátov, zamestnancov a zamestnávateľov bude súčasťou všetkých SRK aktivít. Prioritami musia byť moderná vysokoškolská infraštruktúra a atraktívne vysokoškolské vzdelávanie, záujem o študenta a podpora zamestnancov.

Vladimír Hiadlovský, hovorí: „Nachádzame sa v náročnom období, keďže vysoké školy pokračujú v implementácii náročných reforiem vyplývajúcich zo zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, poslednej veľkej novelizácie vysokoškolského zákona, míľnikov Plánu obnovy a odolnosti, ale aj viacerých vládnych vízií a stratégií. V procese schvaľovania je nový dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl. Mojou povinnosťou je obhajovať záujem akademického milieu. Našimi prioritami musia byť moderná vysokoškolská infraštruktúra a atraktívne vysokoškolské vzdelávanie, záujem o študenta a podpora zamestnancov. Musíme presviedčať spoločnosť, že na Slovensku máme kvalitné vysoké školy, na ktorých pracujú kvalitné tímy a jednotlivci. Výsledkom našich aktivít musí byť aj posilnenie reputácie vysokých škôl doma a v zahraničí.“

SRK dlhodobo upozorňuje, že  vysoké školy sú kľúčové pre hospodársky rast Slovenska, ako aj pre zlepšenie spoločenskej klímy. Dlhodobé podfinancovanie vysokoškolskej infraštruktúry, vzdelávania, vedy, výskumu, umenia a ďalšej tvorivej činnosti má negatívny dopad na konkurencieschopnosť Slovenska. Neexistuje oblasť ekonomického života, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu. Vysoké školy vychovávajú kvalifikovanú pracovnú silu schopnú kritického a nezávislého myslenia a podporujú sociálnu mobilitu jednotlivcov. Vysokoškolské vzdelanie slúži verejným a súkromným záujmom. Štáty, ktoré dlhodobo investujú do vzdelávania sú prosperujúcejšie, bohatšie a vitálnejšie.

„Znižovanie verejných výdavkov na vysoké školy je krátkodobým riešením aktuálneho rozpočtového roka. Štát síce dosiahne tento cieľ a často sa k nemu opakovane vracia, ale negatívne dôsledky pre občanov sú dlhodobé. Podľa štúdie OECD z roku 2010 bola čistá návratnosť verejných investícií do terciárneho vzdelávania takmer trojnásobná. Investície do vysokého školstva tak prinášajú štátnej pokladnici z dlhodobého hľadiska vysokú návratnosť. Financovanie vysokého školstva z verejných zdrojov je preto výhodné aj za cenu navýšenia deficitu štátneho rozpočtu,“ dodáva Vladimír Hiadlovský.

Vladimír Hiadlovský je členom SRK od roku 2014, kedy bol vymenovaný prezidentom SR za rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predtým zastával funkciu dekana Ekonomickej fakulty UMB. Je ekonóm a univerzitný pedagóg, ktorý sa vo svojej výskumnej činnosti venuje podnikovému financovaniu, finančnej analýze podniku a finančnému plánovaniu.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.