Hlas univerzít

Pred tridsiatimi rokmi, 25. novembra 1992 bola na pôde Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl založená jej Slovenská sekcia. Následne sa premenovala na Slovenskú rektorskú konferenciu, ktorá dnes reprezentuje hlas univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Dňa 2. decembra 2022 si SRK pripomenula 30. výročie svojho založenia slávnostným podujatím. Takmer 80 účastníkov slávnostného zasadnutia, z toho 10-ti súčasní a bývali prezidenti rektorských konferencií, 20-ti súčasní a bývali viceprezidenti, ako aj ďalší vzácni hostia, si pripomenulo vznik a aktivity reprezentácie rektorov za ostatné tri desiatky rokov. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Hostitelia podujatia - prezident SRK Rudolf Kropil a viceprezidentka SRK Lucia Kurilovská, privítali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vzácnych hostí. Prítomní boli prezident Ivan Gašparovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký, vedúci Kancelárie prezidenta SR Metod Špaček, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák. 30 rokov SRK si prišli pripomenúť aj zástupcovia diplomatického zboru v Slovenskej republike - veľvyslanec Českej republiky na Slovensku J. E. Tomáš Tuhý, prvý tajomník Veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku Balázs Kiss a z Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku radca Bartosz Tymkowsky. Z partnerských rektorských konferencií prišli do Bratislavy predseda Českej konferencie rektorov Martin Bareš a prezident Maďarskej rektorskej konferencie László Borhy. S príhovormi vystúpili aj predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a bývalý prezident SRK Vladimír Báleš.

Prezident SRK Rudolf Kropil dnes pri príležitosti osláv 30. výročia založenia SRK hovorí: „Bol to mimoriadne dôležitý krok pre silné zastúpenie záujmov univerzít a vysokých škôl a v priebehu 30 rokov sa potvrdilo, že hlas rektoriek a rektorov v spoločnosti rezonuje. Cieľom SRK od samého začiatku bola koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Prvýkrát sa konštituoval orgán združujúci slovenských rektorov vysokých škôl, obdobné rektorské konferencie mali už v krajinách západnej Európy dlhú tradíciu.“

Za tridsať rokov existencie stálo na čele konferencie rektorov 11 prezidentov, na poste viceprezidentov pracovalo 24 rektorov a rektorka. Od 25. novembra 1992 pôsobilo v SRK 147 rektoriek a rektorov. Medzi témami, o ktorých diskutovali najčastejšie, boli vzdelávanie a jeho kvalita, veda a výskum na vysokých školách, financovanie vysokého školstva a vedy, medzinárodná spolupráca, ale aj spoločenské témy.

Prezident Rudolf Kropil dodáva: „Aj keď je udržateľné financovanie vysokého školstva v súčasnej dobe dôležitou spoločnou témou našich rokovaní, musíme sa zamerať aj na ďalšie aspekty. Najmä na advokáciu našich požiadaviek a ich zrozumiteľné zdôvodnenie politikom a širokej verejnosti, pretože si ako spoločnosť neuvedomujeme význam a benefity, ktoré vysoké školstvo prináša. Zároveň má akadémia povinnosť dostať do spoločenského záujmu globálne témy ako sú klimatické zmeny, digitalizácia, tretia misia, či celoživotné vzdelávanie.“

Program podujatia (pdf)

NOVÉ - VIDEOZÁZNAM Z PODUJATIA (autor: Miroslav Rusnák)

Fotogaléria z podujatia (autorka: Simona Babjaková)

Tlačová správa: 30 rokov Slovenskej rektorskej konferencie (pdf)

Viac informácií o slávnostnom podujatí (odkaz)

Rečníci:

Umelecké vystúpenie Daniela Buranovského

Záznam z jubilejnej oslavy Slovenskej rektorskej konferencie (odkaz)

Hostitelia podujatia - prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil a viceprezidentka SRK a rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská, mali tú česť privítať vzácnych hostí. Okrem iných sa na zasadnutí zúčastnili (s titulmi):

 • Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., prezident
 • Mgr. Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Mgr. Michal Fedák, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • JUDr. Metod Špaček, PhD., vedúci Kancelárie prezidenta SR

Zo zástupcov diplomatického zboru nás svojou prítomnosťou poctili:

 • J. E. Tomáš Tuhý, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku
 • Balázs Kiss, prvý tajomník Veľvyslanectva Maďarskej republiky
 • Bartosz Tymkowski, radca Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku

Zo zahraničia prišli:

 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., predseda Českej konferencie rektorov, rektor Masarykovej univerzity
 • Dr. László Borhy, prezident Maďarskej rektorskej konferencie, rektor Univerzity Eötvösa Loránda

Z partnerských organizácii sme privítali:

 • PaedDr. Július Dubovský, prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu
 • doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organízácií MŠ SR a podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva Slovenska
 • prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR
 • prof. RNDr. René Matlovič, PhD., podpredseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
 • Ing. Marián Meško, PhD., výkonný predseda JCI Slovensko
 • Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracvovníkov školstva a vedy na Slovensku
 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností
 • doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl
 • Mgr. Katarína Rentková, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov SR
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
 • Bc. Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl
 • JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., riaditeľka Fulbrightovej komisie
 • PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonného riaditeľa SAIA, n.o.

Z bývalých prezidentov SRK sa zúčastnili:

 • prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., bývalý prezident SRK a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • prof. Ing. Milan Dado, PhD., bývalý prezident SRK a rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • prof. Ing. Igor Hudoba, PhD., bývalý prezident SRK a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • mult. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., bývalý prezident SRK a rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., bývalý prezident SRK, rektor Paneurópskej vysokej školy
 • Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., bývalý prezident SRK, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., bývalý prezident SRK, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Z bývalých viceprezidentov SRK sme privítali:

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 • prof. PhDr. František Gahér, CSc., bývalý viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. bývalý viceprezident SRK, prorektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave
 • prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc., bývalý viceprezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene
 • Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., bývalý viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., bývalý viceprezident SRK a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., bývalý viceprezident SRK a rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
 • Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., bývalý viceprezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene

Na slávnostnom podujatí sa zčastnili aj súčasní členovia SRK. 

SRK v médiách: Teraz (2. 12. 2022), Skolske (2. 12. 2022)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.