Hlas univerzít

Dňa 9. februára 2022 nás vo veku nedožitých 79 rokov opustil plk.v.v. Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc., bývalý rektor a dlhoročný pedagóg Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláš. 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zároveň akademickej obci akadémie ozbrojených síl.

Profesor Miroslav Žák pôsobil na vojenskej škole v Liptovskom Mikuláši od roku 1975. Bol prvým nositeľom hodnosti doktora vojenských vied v Slovenskej republike. Po dobu pôsobenia vo vojenskom školstve vyučoval najmä problematiku manažmentu protivzdušnej obrany, otázky optimálnej organizácie systémov paľby, velenia a riadenia paľby, základy operačného výskumu, otázky technického zabezpečenia protivzdušnej obrany. Je považovaný za zakladateľa vedeckej školy, ktorá v bývalom Československu a na Slovensku rozvíjala otázky manažmentu protivzdušnej obrany.

Profesor Žák počas svojho pôsobenia na akadémii vykonával viaceré akademické funkcie. Začínal ako vedúci katedry, pôsobil ako prorektor pre vedu na Vysokej vojenskej technickej škole a neskôr bol rektorom Vojenskej akadémie. So vznikom samostatnej Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl zvládal náročné úlohy transformácie školy technického charakteru na školu so širokým univerzitným zameraním. Krátke obdobie pôsobil aj ako vedúci odboru vojenského vzdelávania a vedy na Ministerstve obrany SR. V závere svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako vedúci Katedry obrany a bezpečnosti

Profesor Miroslav Žák bol zodpovedným riešiteľom medzinárodného vedeckého projektu EDA (Európskej obrannej agentúry) zameraného na oblasť rozvoja systémov na podporu rozhodovania pri velení v mierových operáciách. Vo svojej rozsiahlej vedeckej a publikačnej činnosti sa venovaô najmä oblasti obrany, bezpečnosti a vojenstva. Profesor Žák bol medzinárodne uznávaným odborníkom.

Česť jeho pamiatke!

Súvisiace informácie:

Fotografia a text: AOS

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.