Hlas univerzít

V piatok 12. novembra 2021 sa konalo pracovné stretnutie ministra vedy a vysokého školstva Ruskej federácie so zástupcami slovenských univerzít za účasti prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Kropila. Prezident SRK inicioval vznik Rusko-slovenskej asociácie univerzít, ktorá by mala zintenzívniť partnerskú spoluprácu vysokých škôl z oboch krajín. 

Pracovné stretnutie sa konalo v rámci Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčastnil prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil, dekan FBERG TUKE Michal Cehlár, prorektorka STU Ľubica Vítková, prorektorka  EUBA Paula Puškárová, prorektorka UVLF Zita Faixová,  prorektor UNIZA Jozef Ristvej, Fedor Šimkovic z UK a Vladimír Taraba z TUKE. Rokonanie moderovala Elena Kašťáková z EUBA. Ruskú delegáciu viedol minister vedy a vysokého vzdelávania Ruskej federácie Valerij Faľkov. Rokovania sa zúčastnila aj prvá tajomníčka ministra Natália Bocharová a veľvyslanec RF v SR p. Igor Bratčikov, ako aj iní prestavitelia vysokých škôl a univerzít z Ruskej federácie.

Prítomní zástupcovia slovenskej akademickej obce prezentovali doterajšiu spoluprácu. Prezident SRK v záujme nových možností najmä vedeckej, výskumnej a inovačnej kolaborácie inicioval vznik Rusko-slovenskej asociácie univerzít.

Rudolf Kropil o svojom návrhu hovorí: „Naše vysokoškolské sektory sú súčasťou Európskeho priestoru vysokého školstva. Implementujeme Bolonský proces, ktorého cieľom je okrem iného uľahčiť vzájomnú akademickú spoluprácu a mobilitu. Spolupráca slovenských a ruských vysokých škôl a univerzít môže byť prínosná pre obe strany, obzvlášť v oblasti vedeckej, výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Keďže potrebujeme masívnejšie zavadzať svetové vedecké poznatky do výučby, ako aj zavádzať vlastné výstupy vedy a inovácií, či umenia pedagogických pracovníkov, ktorí predstavujú personálne zabezpečenie profilu študijných programov. Spolupráca s ruskými partnermi môže byť pre nás prínosom.“  Ruské vysoké školstvo a jeho výstupy sú v ostatných desaťročiach u nás neprávom opomínané, práve užšia spolupráca rektorských konferencií, môže zmeniť tento stav. Dnes majú mnohé vysoké školy úzke partnerské zmluvy s ruskými inštitúciami, pričom stále existuje priestor na prehĺbenie partnerstva.

V tejto súvislosti prezident SRK navrhne členom SRK zorganizovanie spoločného stretnutia rektorov ruských a slovenských vysokých škôl.

Mária Čikešová, Ľubica Benková

Foto: archív MNVO RF

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.