Hlas univerzít

Dňa 24. júna 2021 sa v historických priestoroch Zvolenského zámku konala slávnostná časť 100. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie. Pozvanie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)  Rudolfa Kropila prijal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis, predseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer, primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, ako aj ďalší významní predstavitelia partnerských organizácií Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl,  Asociácie doktorandov Slovenska, Klubu dekanov, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, viacerí bývalí prezidenti SRK a iní hostia.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnila väčšina súčasných rektoriek a rektorov Slovenských vysokých škôl, aby si spoločne pripomenuli históriu vzniku, bývalých členov,  úspechy, ale aj výzvy, ktorým táto reprezentácia vysokých škôl na Slovensku počas svojej existencie čelila. Prezident Rudolf Kropil počas svojej prezentácie uviedol: „Slovenská rektorská konferencia aj naďalej bude presadzovať svoje priority. Medzi ne neodmysliteľne patrí vytvorenie moderných a atraktívnych podmienok pre študentov vysokých škôl na Slovensku, vytvorenie vhodného flexibilného legislatívneho rámca a vytvorenie prostredia stimulujúceho rast, rozvoj a konkurencieschopnosť. Za zásadnú považujem férovú komunikáciu s predstaviteľmi vlády a ministerstva školstva, ako aj komunikáciu s verejnosťou za účelom objektivizácie verejnej mienky“.

Slávnostnú atmosféru 100. zasadnutia SRK  v priestoroch Slovenskej národnej galérie Zvolenského zámku umocňovali svojim umením Anna Burdová a Martin Vetrák z Akadémie umení v Banskej Bystrici a slávnostný banket pripravili zamestnankyne univerzitnej jedálne z Technickej univerzity vo Zvolene.

SRK sa etablovala ako inštitúcia s právnou subjektivitou 4. marca 1997, kedy sa konalo zasadnutie SRK na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na zasadnutí boli schválené stanovy a volebný poriadok SRK. Prezidentom sa stal Juraj Stern z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Viceprezidentmi sa stali Igor Hudoba zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a  Milan Marčok z Technickej univerzity vo Zvolene. V roku 1997 nadobudla SRK právnu subjektivitu ako občianske združenie, ktorým bola do roku 2010, kedy sa formálne transformovala na jednu z reprezentácií vysokých škôl v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Do dnešného dňa v SRK pôsobilo 142 rektoriek a rektorov – členov SRK, 11 prezidentov (Juraj Švec, Štefan Šľachta, Juraj Stern, Igor Hudoba, Miloš Somora, Milan Dado, Juraj Sinay, Vladimír Báleš, Libor Vozár, Marek Šmid a aktuálne Rudolf Kropil). Vo funkciách viceprezidentov pôsobila jedna rektorka Lucia Kurilovská a 23 rektorov (v abecednom poradí: Vladimír Báleš, Ján Bujňák, Anton Čižmár, Milan Dado, Ferdinand Daňo, Ferdinand Devínsky, František Gahér, Igor Hudoba, Daniel Kluvanec, Vojtech Kollár, Rudolf Kropil,  Dušan Magic, Milan Marčok, Karol Mičieta, Robert Redhammer, Juraj Sinay, Rudolf Sivák, Pavol Sovák,  Stanislav Stankoci,  Marek Šmid,  Mikuláš Šupín, Otto Tomeček a  Libor Vozár).

Fotogaléria

Autor: P. Koreň

Videozáznam

Autor: M. Rusnák

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.