Hlas univerzít

Vláda SR schválila 9. júna 2021 Národnú stratégiu pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. 

Otvorená veda reprezentuje prístup k výskumnému procesu, ktorý je založený na spolupráci, zdieľaní a otvorenom šírení poznatkov pomocou optimálneho využitia digitálnych technológií a aplikáciou princípov otvorenosti v každom aspekte výskumného cyklu. Otvorenosť tak zvyšuje efektivitu, dôveryhodnosť, reprodukovateľnosť a viditeľnosť výskumu. Princípy otvorenej vedy sa v Európskej únii presadzujú ako štandard. Európska komisia od roku 2012 odporúča členským štátom vytvoriť si vlastné národné politiky zabezpečujúce otvorenú dostupnosť vedeckých výsledkov. Otvorená veda je jedným z troch základných pilierov rámcového programu Horizont Európa.

Zavedenie princípov otvorenej vedy do slovenskej výskumnej praxe je potrebné pre zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti vedy (a nadväzne na to aj v oblasti znalostnej ekonomiky) a zintenzívnenie prepojenia na európske výskumné štruktúry. Národná stratégia pre otvorenú vedu pomôže zainteresovaným stranám jasne definovať základné problémy, ciele a nevyhnutné kroky vedúce ku skvalitneniu vedeckej komunikácie a hodnotenia vedy a postupovať koordinovane pri ich implementácii.

Implementácia Národnej stratégie pre otvorenú vedu bude mať pozitívny vplyv na efektivitu a transparentnosť akademického prostredia na Slovensku, zvýši dostupnosť výsledkov a viditeľnosť slovenského výskumu, jeho kompatibilitu a potenciál pre medzinárodnú spoluprácu.

Ciele Národnej stratégie pre otvorenú vedu sa budú napĺňať prostredníctvom dvojročných akčných plánov. Prvým z nich je Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022, ďalšie budú nasledovať po vyhodnotení tohto obdobia.

Súvisiace informácie:

Fotografia: STU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.