Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Riaditeľ:

  • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Zástupcovia riaditeľa:

  • Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
  • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Dozorná rada: (funkčné obdobie od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020, voľba sa konala počas 13. zasadnutia pléna ISRK 30. 4. 2018)

Predseda: TBC

Členovia:

  • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
  • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
  • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.