Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Cieľom združenia je administratívna, organizačná a finančná podpora činnosti a reprezentácie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktorá je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom reprezentácie vysokých škôl.

Združenie zabezpečuje výkon činností pre SRK najmä realizáciou technického zabezpečenia webovej prezentácie SRK, prípravou materiálov a analýz pre potreby SRK, organizáciou podujatí SRK, prevádzkou kancelárie, ako aj ďalšími potrebnými aktivitami v prospech SRK.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.