Zvolen, 14. 11. 2019. Slovenská rektorská konferencia sa pod vedením svojho prezidenta Rudolfa Kropila zišla na 90. zasadaní 8. novembra 2019 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších hostí.

Predstavitelia vysokých škôl a univerzít rokovali o aktuálnych témach vysokého školstva za prítomnosti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozefa Jurkoviča. Diskusia sa týkala otázok budúcoročného financovania vysokých škôl, aktuálnej situácie v získavaní a čerpaní zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a čerpania zdrojov vyčlenených vládou SR na rekonštrukcie vysokoškolských internátov.

 SRK pri tejto príležitosti vyzvala Martinu Lubyovú, aby požiadala ministra financií SR o zabezpečenie zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na rekonštrukcie vysokoškolských internátov z celkovej sumy 50 mil. Eur a  následne ich previedla na príslušné verejné vysoké školy. Ďalej SRK zobrala na vedomie informácie ministerky o dôvodoch, priebehu a možných dopadoch zlučovania Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré navrhol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Jednou z hlavných tém rokovania 90. zasadania SRK, za účasti podpredsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) René Matloviča, boli procesy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve a návrh akreditačných štandardov, ktoré zverejnila SAAVŠ na verejné pripomienkovanie do 5. decembra 2019. SRK začala vnútornú diskusiu o zverejnenom návrhu s tým, že stanovisko k návrhu prerokuje a zverejní na svojom zasadnutí začiatkom decembra.

Ďalej rektorky a rektori za účasti generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) Jána Turňu rokovali o návrhu CVTI na spolufinancovanie konzorciálneho prístupu verejných vysokých škôl do vedeckých elektronických informačných zdrojov (EIZ) na roky 2020-2022. SRK podporila spoločný postup pri zabezpečení vedeckých EIZ s tým, že pristúpi dodatočne k individuálnej konzultácii v prípadoch, keď verejná vysoká škola zaujala výhradu k predloženému návrhu s cieľom nájsť dohodu pri zachovaní centrálneho obstarávania predplatného prístupov do vybraných vedeckých EIZ a udržaní doterajšej kontinuity.

V súlade s už  schváleným  uznesením SRK naďalej trvá na požiadavke zastaviť opätovné verifikovanie výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl evidovaných v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti vo vykazovacom období 2013 a za ďalšie vykazovacie obdobie. SRK sa stotožnila s právnym názorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predloženým ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR v októbri tohto roku, ktoré poukazuje na rozpor opätovnej verifikácie výstupov s právnymi predpismi.

Aktuálnou témou, ktorou sa SRK na svojom 90. zasadaní zaoberala, bola nedotknuteľnosť akademickej pôdy. Rektorky a rektori  s rozhorčením prijali informáciu o narušení akademickej pôdy Akadémie Policajného zboru v Bratislave neadekvátnym zásahom policajných zložiek dňa 28. októbra 2019. Vstup polície na akademickú pôdu sa uskutočnil bez vedomia a súhlasu rektorky vysokej školy, a preto SRK pokladá tento postup za odporujúci súčasným platným právnym predpisom. Spôsob, akým sa policajný zásah uskutočnil považuje za vecne neadekvátny závažnosti vyšetrovaného prípadu a žiada nadriadené kompetentné orgány vyvodiť dôsledky aj ako prevenciu, aby sa podobné prípady neopakovali.

Ľubica Benková

Foto: Pavol Koreň