Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Program celoživotného vzdelávania/Erazmus zorganizovali pod patronátom pána Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskej asociácie univerzít národný seminár venujúci sa Európskym štandardom a smerniciam vo vysokom školstve (ESG).

Cieľom seminára bolo predstaviť Európske štandardy a smernice pre zabezpečenie kvality v Európskom vysokoškolskom priestore a vytvoriť platformu pre ďalšiu diskusiu o možnosti ich aplikácie na slovenských vysokých školách.

Na podujatí sa zúčastnili akademickí funkcionári vysokých škôl, zástupcovia fakult a ďalší záujemcovia o uvedenú problematiku.

 

Seminár sa konal 24. februára 2011 v Bratislave:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.