Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít zverejnila výsledky prieskumu o otvorenom prístupe na univerzitách v Európe "OPEN ACCESS 2016 - 2017 EUA SURVEY RESULTS", ktorý realizovala v akademickom roku 2016/17. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 338 univerzít z 39 krajín vrátane Slovenska. Na základe výstupu z prieskumu EUA prijala aj odporúčania týkajúce sa otvoreného prístupu k výskumným publikáciám (EUA position paper: Towards Full Open Access in 2020. Aims and recommendations for university leaders and National Rectors’ Conferences (2017)) a k výskumným údajom (EUA position paper: Towards Open Access to Research Data: Aims and recommendations for university leaders and National Rectors’ Conferences on RDM and TDM (2017)) a stanovisko (EUA Statement on Open Science to EU Institutions and National Governments (2017)).

EUA tiež poskytla členským rektorským konferenciám prehľad o situácii v ich krajinách. Podľa správy EUA vyplýva, že slovenská exekutíva musí v oblasti otvoreného prístupu viac spolupracovať s vysokými školami. Výrazné zaostávanie a nedostatky sú  nielen na inštitucionálnej, ale aj individuálnej úrovni. Zásadnou je slabá informovanosť o problematike, absencia inštitucionálnych politík a zdrojov. Na Slovensku chýbajú inštitucionálne alebo zdieľané repozitáre a finančné zdroje na rozvoj. 

Prieskum EUA pokračuje aj v roku 2018. EUA ďalej zhromažďuje informácie o rozvoji a zavádzaní inštitucionálnych politík o otvorenom prístupe k výskumným publikáciám a výskumným údajom a Research Data Management. Vysoké školy v Slovenskej republike sa môžu zapojiť do dotazníka do 30. marca 2018. EUA akceptuje len jednu odpoveď za vysokú školu.

Súvisiace informácie:

Zdroj: EUA

Foto: KU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.