Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia víta rozhodnutie lídrov koaličných strán, prezentované dňa 31. januára 2018 na Úrade vlády SR, vyčleniť dodatočné financie na rekonštrukcie vysokoškolských internátov ešte v roku 2018, ktorým reagovali na požiadavky Študentskej rady vysokých škôl SR.

Slovenská rektorská konferencia v súlade so svojim uznesením prijatým 14. januára 2016 navrhuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR rozpísať finančné prostriedky na rekonštrukciu ubytovacích kapacít 20 verejných vysokých škôl podľa koeficientu komplexná akreditácia 1,1 aplikovaného pre 12 univerzít, koeficientu 1,2 pre tri bratislavské univerzity a koeficientu 1 pre ostatných 5 vysokých škôl.

Návrh Slovenskej rektorskej konferencie z roku 2016 vychádza z údajov o ubytovacích kapacitách verejne dostupných vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2014, s uplatnením princípu malých rozdielov a jemnej diverzifikácie, obsahuje požiadavku kvality ako kritérium začlenenia vysokých škôl podľa poslednej komplexnej akreditácie (koeficient 1,1) a zvýhodnenie troch bratislavských verejných vysokých škôl, ktoré nemajú možnosť využiť štrukturálne fondy na rekonštrukcie a zároveň poskytujú ubytovanie študentom ďalších bratislavských vysokých škôl, ktoré nemajú vlastné ubytovacie kapacity. Ubytovacie kapacity v navrhovanej metodike sú delené do troch kategórií rôznych váh A (5 %), B (15 %) a C (80 %).

Upozorňujeme však, že pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu dodatočne vyčlenených 10 mil. eur a ďalších 10 mil. eur podmienených pozitívnym hospodárskym rastom slovenskej ekonomiky v druhom polroku, je nízke. Ak majú byť slovenské vysoké školy konkurencieschopné v Európskom vysokoškolskom priestore a majú byť atraktívne pre domácich a zahraničných študentov, musí štát systematicky podporovať budovanie a rekonštrukciu vysokoškolskej infraštruktúry v celej Slovenskej republike vrátane Bratislavy. Podľa odhadu Slovenskej rektorskej konferencie z roku 2016 boli potreby verejných vysokých škôl na rekonštrukciu ubytovacích kapacít na úrovni asi 300 mil. eur.

V Bratislave 1. februára 2018

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Stanovisko vo formáte pdf.

Fotografia: SPU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.