Hlas univerzít

Jednou z kľúčových noviniek budúceho rámcového programu Horizontu Európa budú tzv. Misie v oblasti výskumu a inovácií. Cieľom misií bude lepšie zosúladenie výskumu a inovácií v EÚ s potrebami spoločnosti a občanov. Ide o portfólio medzidisciplinárnych činností v rámci II. piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“, ale budú sa opierať aj o vstupy z iných pilierov. V rámci misií bolo identifikovaných 5 najväčších spoločenských výziev a to rakovina; zdravie pôdy a potraviny; klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody a ako posledná adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti. Viac informácií o programe Horizont Európa je dostupných napríklad na webovom sídle styčnej kancelárie SLORD (linka).

Dňa 25. 6. 2020 Európska komisia predstavila podrobnosti o cieľoch a rozsahu piatich plánovaných misií, ktoré vypracovali rady misií zložené z expertov. 
 
Zdolanie rakoviny - misia možná - do roku 2030 bude zachránených viac ako 3 milióny životov: dosiahnuť dôkladné porozumenie rakoviny, zlepšiť prevenciu, zlepšiť diagnostiku a liečbu, podporovať kvalitu života všetkých ľudí vystavených rakovine a zabezpečiť spravodlivý prístup  k uvedenému v celej Európe.
 
Urýchlenie prechodu k Európe pripravenej a odolnej na klimatické zmeny - do roku 2030: pripraviť Európu na zvládanie klimatických zmien; urýchliť prechod k zdravej a prosperujúcej budúcnosti v rámci bezpečných planetárnych hraníc; rozšíriť riešenia na odolnosť, ktorá vyvolá spoločenské transformácie.
 
Regenerácia našich oceánov a vôd - do roku 2030: čistenie morských a sladkých vôd, obnova poškodených ekosystémov a biotopov, dekarbonizácia modrej ekonomiky s cieľom trvaloudržateľného využívania základných tovarov a služieb, ktoré poskytujú.
 
100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030 - občanmi a pre občanov. Podporovať, propagovať a predvádzať 100 európskych miest v ich systémovej transformácii smerom k neutrálnej klíme do roku 2030 a premieňať tieto mestá na experimentálne a inovačné centrá.
 
Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život - do roku 2030 bude najmenej 75% všetkej pôdy v EÚ zdravá a schopná poskytovať základné služby, na ktorých sme závislí, pre zdravé potraviny, ľudí, prírodu a klímu.
 
Do septembra 2020 budú prebiehať v celej Európe konzultácie o potenciálnych misiách EÚ. Národní experti, podnikatelia, občania sa môžu zapojiť do tejto konzultácie prostredníctvom online registrácie (linka). Zoznam konzultácií je zverejnený na webovom sídle Európskej komisie (linka). Rady misií predstavia svoje záverečné odporúčania počas ‘European Research & Innovation Days’ (22. - 24. 9. 2020). Európska komisia predstaví vybrané misie koncom roka 2020. Spustenie misií je plánované v roku 2021 ako súčasť Horizontu Európa. Viac informácií o misiách je zverejnených na webovom sídle Európskej komisie (linka).
 
Súvisiace informácie:

Zdroj: Európska komisia

Ilustračný obrázok: Pete Linforth z Pixabay

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.