Hlas univerzít

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., privítal 18. júna 2020 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR štátny tajomník Ľudovít Paulis.

Štátny tajomník Ľ. Paulis s prezidentom SRK prof. R. Kropilom hovorili najmä o rozvoji Slovenských vysokých škôl. O ich financovaní zo štátneho rozpočtu, ako aj o ostatných zdrojoch, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoj existujúcej infraštruktúry vysokých škôl. Ich spoločná diskusia sa týkala aj Programového vyhlásenia vlády v oblasti vysokého školstva,  vedy, výskumu a inovácií, pričom štátny tajomník uviedol, že Vláda SR bude presadzovať riešenia pre zmenu systému financovania vysokých škôl tak, aby financovanie odrážalo diverzifikáciu vysokých škôl podľa hodnotenia ich výkonnosti v oblastiach, na ktoré sa vysoká škola orientuje a zároveň aby takéto financovanie motivovalo vysoké školy zvyšovať kvalitu vedeckej práce. Prof. R. Kropil uviedol: „Považujem za kľúčové využitie potenciálu slovenských vysokých škôl a univerzít, ktorých postavenie a financovanie je potrebné riešiť." Zdôraznil tiež potrebu stabilného financovania vedy a výskumu, najmä s využitím  európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Štátny tajomník a prezident SRK sa zhodli na tom, že práve krízová situácia, ktorou spoločnosť prešla ukázala, aký význam majú univerzity a rozvoj ich výskumných aktivít pre Slovensko, ale tiež aké je dôležité upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu a spoločenský význam zabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov na vedu a výskum.

Keďže súčasný zákon o vysokých školách bol prijatý v roku 2002 a odvtedy prešiel mnohými novelizáciami, štátny tajomník a prezident SRK, aj z tohto dôvodu, diskutovali o v legislatíve. „Situácia vo vysokom školstve na Slovensku si vyžaduje, aby bol  čo najskôr predložený nový zákon o vysokých školách,“ uviedol prof. R. Kropil.

Ľubica Benková

Foto: archív R. Kropil

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.